2017. október 22., vasárnap

73. 1956/1957-es tanév a Kerpely Antal Kohászati Technikumban


Az 1956/57-es tanév nyolc nappali, négy esti és három levelező osztállyal indul. Ősszel elkészül a házirend az iskolában és a diákotthonban. A kialakult fegyelem azonban október 25-től meglazul. A forradalmi események a technikum életében, a tantestületben és a tanulók körében is zavart okoznak. S bár az esti és levelező tagozaton már november 25-én, a nappali tagozaton december 28-án folytatódik a tanítás - a kiesett tanítási időszak miatt téli szünet nem volt -, január 2-án újabb belső rendzavarás miatt négy osztályban a tanítást ideiglenesen, körülbelül tíz napig meg kell szüntetni. A rend azonban az iskolavezetés erélyes intézkedései után hamarosan helyreáll, s a tanítási órák most már zavartalanul folynak a tanév befejezéséig.
Nem kedvező ez a tanév az iskola életében, a tanműhely ügyében sem. Az ellenforradalmi időszakban az ideiglenes műhely teljesen használhatatlanná válik, tönkremegy, így tanmenet-módosítások is szükségessé válnak a kiesés miatt. A gyakorlatok a vasműben folytatódnak, itt azonban a tanulók munkájának ellenőrzése problematikusabb. A tantestület számára nehéz döntés születik ezután az új tanműhely ügyében, a város égetően fontos nőimunkaerő-foglalkoztatása kérdésének megoldása azonban most fontosabb. A KGM siet a város segítségére, s az új épület a szerelési munkák befejezése előtt fonodaként átkerül a Könnyűipari Minisztériumhoz. A vasműben folytatódó közvetlen üzemi gyakorlati oktatás bizonyos értelemben hasznos, de ugyanakkor a továbbiakban az iskola gép- és műszerfelszerelésének lehetőségei egyre inkább korlátozódnak. A vasmű patronálása azért tovább segíti az oktató munkát: ebben az évben analitikai mérleg, melegítő berendezés, vegyifülke átadása is jelzi ezt. Időszerű tehát: az igazgató a szertárak teljes kifejlesztésére programot tűz ki a jövő tanévre.


’56-os címer sztori

X Y az ’56-os forradalom idején felmászott a főépület tetejére hogy egy csákánnyal leverje az ötágú csillagba komponált technikumi címert. A címerből azonban nem spórolták ki a szakik az anyagot, állta az ostromot. A forradalmi elkövető, volt osztálytársunk pedig Amerikába "disszidált", azóta sem hallottunk felőle - idézték fel a régi szép időkön merengő ötvenéves találkozóra érkezett első diákok 2006-ban e forradalmi epizódot.

1956. december 12.

Az iskolák életéből (részlet)

A forradalmi események után a közszolgáltatási üzemekkel együtt az iskolákban is megindult az élet. A kényszerszünet után mind erősebb vágyként jelentkezett az az igény úgy a gyerekek, mint a szülők részéről, hogy az iskolák újra nyissák meg kapuikat és ezen a területen is térjünk vissza a normális életre.
Már az első napokban nagy létszámban keresték fel a tanulók az iskolákat és ma már elmondhatjuk, hogy a hiányzások minimálisak. A kezdéssel jelentkeztek a gondok és a problémák. A legtöbb probléma s Kohászati Technikumnál jelentkezik, ahol az épület megsérült és a helyreállítási munka nagyon lassan halad. Pedig a leendő kohásztechnikusokra az új magyar életnek is szüksége lesz. Ezt tudják a tanulók is, sőt fokozottabb mértékben akarnak bekapcsolódni a munkába, de ehhez az előfeltételeket sürgősen biztosítani kell. A kohász technikum tanulóinak kérését tolmácsoljuk sorainkon keresztül, akkor, amikor a munkálatokat végző szakmunkásokhoz fordulunk azzal a kéréssel hogy munkájukon keresztül segítsék hozzá városunk ezen tanuló ifjúságát, hogy ismét tanulhasson. Problémája az iskolának még az is, hogy a tönkrement, ideiglenes tanműhely hiányában a gyakorlati képzést hogyan adja meg a fiataloknak. Ismét vissza kell térnie a régi módszerhez, hogy óraveszteségek árán az üzemben kapják meg a fiatalok a gyakorlati képzést. A. Rákosi-féle iskolapolitika átkának egyik terhét viseli a Kohászati Technikum is akkor, amikor létrehoztak városunkban egy gyönyörű iskolát az elméleti képzésre alapítva és elvágva a gyakorlati képzés lehetőségeitől, pedig a megnyitás óta már mód lett volna a tanműhelyek elkészítésére is. E téren is megnyugvással tölt el bennünket a Kádár-kormány azon nyilatkozata, hogy nagyobb súlyt helyez az iskolákra és nagvobb lehetőséget ad számukra. Mi ebben garanciát látunk arra is, hogy Kohásztechnikusaink részére is hamarosan elkészül a korszerű tanműhely és így kohászatunk, nehéziparunk részére nem csak elméletileg jól képzett szakemberek, hanem alapos gyakorlati képzésen is átesett szakemberek állnak rendelkezésre.
Az iskola öreg diákjai (esti tagozati hallgatói azonban már rendszeresen folytatják a munkát.
(...)
Még egy említésre méltó sztrájkot kellett letörnünk. Ez a kohó- és gépipari technikumban keletkezett diáksztrájk volt. 1957. január 3-án reggel telefonon jelentették, hogy a diákok reggel az aulában gyülekeztek, és ott éneklik az akkoriban divatos táncdalt, az "Oly távol, messze van hazám" címűt, amit különösen a disszidensek kedveltek. 


A városparancsnokkal és a karhatalom parancsnokával rövid konzultációt tartottunk, s elindultunk a helyszínre a karhatalmistákkal. Hangos volt az iskola. A fegyverrel belépő parancsnoktól néhányan - főleg egyes tanárnők - megszeppentek. Majd szót kértem, s arra biztattam, kértem a fiatalokat, hogy tanuljanak, ne most kövessenek el hibát, amikor már vége az autóbuszsztrájknak és a Vasmű is rendesen dolgozik.
Erre egyesek kiáltozni kezdtek: "A sztrájkot folytatjuk!" Mire én bejelentettem, hogy délután két óráig mindenkinek el kell hagynia az intézetet és a kollégium épületét is. A vidékieknek is távozniuk kell. Az akció sikeres volt. De egy-két óra elteltével már akadtak protektorok. Útiköltséget kért egy vidéki diák pártfogója, mire közöltem, hogy erről szó sem lehet. Kérdezték, hogyan menjenek haza a vidéki gyerekek, most, amikor mínusz nyolc fok körül van a hőmérséklet; azt feleltem, menjenek, ahogy tudnak, otthon pedig mondják el a szüleiknek s a hozzátartozóiknak, hogy nem akarnak tanulni! Még az egyik édesanya is szívtelenséggel vádolt bennünket, de mi hajthatatlanok voltunk. Néhány nap múlva - amikor az intézet közölte, hogy a tanítás újra megkezdődik - szinte valamennyi diák megjelent az újrafelvételin, s szorgalmasan folytatta tanulmányait.
1957 januárjában lassan helyreáll a rend a városban, Csökken a kijárási tilalom ideje - már csak éjjel 24 órától hajnali 4 óráig tart, az üzemek, a kereskedelmi és vendéglátóipari egységek munkája a korábban megszokott rendben folyhat.
Növekszik a külföldi csomagforgalom, a város lakosai részére hatszor annyi külföldi küldeményt kézbesítenek, mint az előző években Ez azzal is magyarázható, hogy a közfogyasztási cikkekre eltörölték a behozatali vámot.


A városi tanács vb közbenjárására Nyers Rezső közellátási kormánybiztos Dunapentele lakossága részére heti egy vagon szappant és négymillió-hatszázezer cigarettát utal ki.
Normalizálódik az élet. A város lakói ismét felkereshetik a vendéglátó- és szórakozóhelyeket, különösen a szesztilalom feloldása után. Élénkül a kulturális és sportélet, színházak jönnek vendégszereplésre, de folytatódik a város építése is. 

Jelentős dátum az iskola életében 1957. május 12. Megalakul a KISZ-szervezet, egyelőre 32 fővel. Erejükből ugyan még nem futja az ifjúság minden téren való mozgósítására - a szakköri tevékenység például jelentősen visszaesik, ugyanígy a könyvtári munka is -, de a hagyományossá váló szalagavató ünnepség megrendezése már munkájuknak köszönhető.
Fellendül a diákotthoni élet is, a példás rend az új diákotthoni igazgató, Ság Dániel érdeme. S még egy biztató jel a jövő évekre: az év végén kezd kialakulni - személyi változások után - a tanári testületben az a kollektíva, amely azután tovább bővülve az iskola stabil alapjává válik.

1982. szeptember 28.

25 éve érettségiztek

Mindig többet akartunk 

1957 május 25-én, és 1982 szeptember 25-én

1953 őszére már benépesült a "belváros", már álltak a "technikum" városrész házai, termeltek a vasmű első üzemei. Ezen az őszön kezdődött meg a tanítás a Kerpely Antal Kohóipari Technikumban. Diósgyőrből telepítették városunkba ezt a középiskolát második, harmadik és negyedik évfolyammal. Az elsősöket pedig valamennyit innen, a környék településeiről és a városból toborozták.
1982. szeptember 25-én rendhagyó osztályfőnöki órát tartottak a főiskolán. Az első dunaújvárosi évfolyam hallgatói "találkoztak negyedszázaddal az érettségi után... 


- Az épületet még állványerdő borította, de a tanítás már megkezdődött. Az első emeleten volt a fiúkollégium, a lányok az úgynevezett "csé" épületben laktak. A mai könyvtár helyén volt a konyha. Szinte minden helyiséget végiglaktam az épületben, hiszen a tanárokat is itt helyezték el akkoriban - idézi a "hőskort" Nagy János tanár. (Akkor az elsősök egyik osztályának osztályfőnöke, ma a főiskola metallurgiai tanszékének tanára.) 
Nem. Nem volt kedvenc diákom. Az osztályom minden tanulóját szerettem. Erős, jó képességú gyerekek voltak. Igaz, nagy volt a túljelentkezés is, és csak a legjobbak kerültek be. De hallhatta most, hogy mindenkiről elmondták pályafutását, elveszett ember egy sincs közöttük...
*
- Új volt az iskola, újak voltak a tanárok, ők is bizonyítani akartak - állapítja meg dr. Hanák János (ma a hengermű műszaki vezetője). - Sokat követeltek tőlünk. Még azokból a tárgyakból is, amelyekből a gimnáziumban többet tanítottak, mi voltunk a jobbak. Akik később egyetemre kerültek, mindegyik "kerpelyist" felvették, azok közül sem bukott ki senki. Szóval jól indított bennünket az iskola. Később mindig éreztük a magas követelmény és a szigorúság előnyét. A tanárok közöttünk éltek. Így fordulhatott elő az is, hogy első igazgatónkat összetévesztettük egyik diáktársunkkal, s megpokrócoztuk... Az osztályfőnökök, Margit néni - Herink Jenőné és Nagy János szigorúak voltak. Egyszer tiz percet késtem a kollégiumból. Utána fél évig nem mehettem ki a városba. Bevallom, akkor, tizenöt évesen elsírtam magam a büntetést megtudva, de azóta sem késtem el soha, sehonnan ... Az egyik osztálytársunk, családi problémák miatt nem tudott tovább tanulni, Nagy tanár úr személyesen ment el érte, s hozta vissza.
*
Az iskola első igazgatója Avas Mihály kohász-, gépész- és építészmérnök volt. (Az iskola épületét is ő tervezte.) Amikor meghalt, könyvtárát, könyvelt névreszólóan diákjaira, kollégáira hagyta...
*
A szigorúság és diákszeretet kettősségére Kokas Tibor (ma a meleghengermű vezetője) története a legjobb példa. Fél évvel az érettségi előtt kizárták az iskolából - dohányzás miatt.
- A kollégiumban volt kijelölt dohányzóhely, de az iskolában tilos volt rágyújtani. Persze, hogy a mellékhelyiségben cigiztünk. Aznap rosszul működött az őrlánc, s lebuktunk. Hárman vállaltuk - többen voltunk -, hogy mi dohányoztunk. Azt hiszem, hogy az "i" betűn a pontot az jelentette, nem tudtam megígérni, hogy többet nem fordul elő... Kizártak. Hajdú István, az akkori igazgató úr segített, hogy ne veszítsek évet, s Diósgyőrben a Gábor Áron Technikumban érettségiztem le... Ha akkor nem segít, azt hiszem be sem fejezem a középiskolát... Es később az egyetemet sem végeztem volna el...
*
- Nem voltunk mi különösebben tehetségesek, de mindig többet akartunk, s talán ezért is vittük többre.
A szorgalmat, a többet-akarást tanáraink nevelték belénk. Később, az egyetemen is a "kerpelyis" szellem tartott össze minket.
Dr. Szegedi József, a főiskola metallurgiai tanszékének tanára, ma a kandidátusi fokozat megszerzéséért dolgozik, tanul.
- Én vagyok az egyetlen itt a főiskolán - meséli mosolyogva - aki még építette is ezt az épületet. A kőművesek mellett dolgoztam azon a nyáron, amikor felvettek az iskolába. Az iskolaavatón riportot készítettek a rádiósok. Tőlem azt kérdezték, milyen érzés segédmunkásból "tekistának" lenni... Igazán ma tudnám elmesélni.
- Stossek -források:
Dunapentelei Hírlap
Dunaújvárosi Hírlap
Dunaújvárosi Főiskola Almanach
Tapolczai Jenő - Egy elnök naplója
Dunai Vasmű Krónikája

Ha tetszett, oszd meg, hogy ismerőseidhez, barátaidhoz is eljusson a cikk. Köszönöm!

Megosztás:

2017. október 21., szombat

Ünnepi megemlékezés 2006-ból


Nem mindennapi megemlékezésen vehettünk részt 2006-ban a Széchenyi István Gimnázium tornatermében, ugyanis a hagyományosnak tekinthető iskolarádiós reggeli megemlékezés helyett egy zenés, táncos, verses műsort kaphattunk. Versmondók, néptáncosok, az iskola énekkara, kiegészülve a Sándor Frigyes Zeneiskola tanáraival, zenészeivel, remek műsort adtak, mindeközben a kivetített képekkel, videóbejátszásokkal felidézhettük az akkor épp 50 éve történt eseményeket. Egy kis részlet a vetített anyagból:


Beethoven Egmont nyitánya és békéscsabai színművész, Vadász Gábor előadásában:
Kassák Lajos A diktátor.

Nagyon készültünk az eseményre. Míg az énekkar és a zenekar Selmeczi György Millenniumi Ódáját tanulta, elkészültek a vetített anyagok, és próbáltuk kitalálni, mi mindennel lehet színesebbé, látványosabbá tenni ezt a kerek évfordulót. Sajnos videó nem készült, de a képekből egy kicsi betekintést nyerhetünk, milyen is volt ez a rendhagyó megemlékezés.


2006 október 20-ra minden a helyére került. Egy utolsó próba, hogy szinkronban van-e a szavalat és a vetítés, és indulhatott a műsor.
Kedves egykori kollégáim, mára már öregdiákokká vált nebulók: köszönet a közös élményekért. Kár is lenne megpróbálni felsorolni mindenkit név szerint, szinte lehetetlenség lenne, és félő, valakit lehagynék a listáról. 
Megosztás:

2017. október 19., csütörtök

#7nap - 19


Sokaknak talán csak egy újabb hosszú hétvége, újra megtelnek a hotelek, wellness szállodák, és ez talán így is van jól, igazából mi is várjuk ránk váró őszi feltöltődést, de közben ne felejtsük el, miről is szól közelgő nemzeti ünnepünk.


Az 1956-os forradalom és szabadságharc a magyar nép szabadságharca, forradalma a terror és a szovjet megszállás ellen. Békés tüntetésével kezdődött 1956. október 23-án, és a fegyveres felkelők ellenállásának felmorzsolásával fejeződött be Csepelen november 11-én.
A forradalom leverését követő időszakban a pártállami hatalom ellenforradalomnak bélyegezte és elítélte az 1956-os eseményeket, és egészen az 1989-es rendszerváltásig ez volt a hivatalos álláspont.
1989. október 23. óta ez a jeles nap kettős nemzeti ünnep Magyarországon: az 1956-os forradalom kitörésének napja és a Magyar Köztársaság 1989-es kikiáltásának napja.

Nemzeti ünnepünk programkínálata a környező településeken, városunkban, és a fővárosban, Budapesten:

1. Baracs2. Nagyvenyim3. Rácalmás4. Adony5. Mezőfalva6. Dunaújváros

„A HAZA TE VAGY!” - Dunaújváros Megyei Jogú Város Emlékműsora

Az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének 61. évfordulója alkalmából ünnepséget rendez városunk önkormányzata. 2017. október 23-án (hétfőn) délelőtt 9:00 órakor a temetői kopjafánál kezdődik az ünnepi megemlékezés, a Himnusz közös eléneklését követően a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza előadását láthatja a közönség (Kovács Vanda színésznő és Sipos Imre színész), majd Dr. Kovács Péter, a Fejér Megyei Kormányhivatal, Dunaújvárosi Járási Hivatal vezetőjének ünnepi beszédével, és koszorúzással folytatódik a megemlékezés, melyet a Szózat közös eléneklése zár. Szeretettel várjuk az emlékező közönséget!

Ezt követően 11:00 órakor a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Házában zártkörű rendezvényen Cserna Gábor polgármester úr mond ünnepi beszédet, és átadja a Dunaújvárosért Díjat. Az ünnepi műsor alkalmával a Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes („A harcom, végigharcolom!” című előadás), valamint a Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola (Juhos Melinda, Tótin Katalin, Tótin István, Tótin Szilvia) előadását láthatja a közönség.7. Budapest


ÜNNEPI PROGRAMOK
AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC EMLÉKNAPJÁN

        2017. október 22. (vasárnap)
14.00
Koszorúzás és Megemlékezés az 1956-os Műegyetemi emlékműnél.
Együttműködő partnerünk a Nemzeti Örökség Intézete.
Beszédet mond dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter
14.40
Ünnepélyes menet a műegyetemi emlékünnepségre.
15.00
Műegyetemi emlékünnepség.
A megemlékezésen beszédet mond:
BME rektora Józsa János, BME rektora
dr. Halzl József ’56-os öregdiák
dr. Simicskó István, honvédelmi miniszter
16:30
Ünnepi fáklyás menet.
A menet útvonal:
Műegyetem – Szent Gellért tér – Szent Gellért rakpart – Várkert rakpart – Casino – Ybl Miklós tér – Clark Ádám tér – Fő utca – Jégverem utca – Bem rakpart – Bem tér
18.00
Megemlékezés a Bem téren.
A megemlékezés együttműködő partnere a Rákóczi Szövetség.
18.00-23.00
Fényfestés a Budapesti Műszaki Egyetemen, Külgazdasági és Külügyminisztérium épületén és a Terror Háza Múzeumon.

2017. október 23. (hétfő)
08.00
Ünnepélyes zászlófelvonás a Kossuth téren.
10.00-17.00
Szent Korona látogatása az Országházban.
Az érdeklődők megtekinthetik a Díszlépcsőházat, a Kupolacsarnokot, valamint a Szent Koronát.
15.00
A díszünnepségen Orbán Viktor miniszterelnök mond beszédet.
Ünnepség a Terror Háza Múzeum előtt. 
17.00-23.00
Szabadságkoncert 1956 a Millenáris B csarnokban.
Fellépők:
New Level Empire
Bagossy Brothers Company
Margaret Island
Irie Maffia
18.00-24.00
Fényfestés a Budapesti Műszaki Egyetemen, és a Terror Háza Múzeumon.

bővebb információk, kapcsolódó rendezvények:
Megosztás:

2017. október 12., csütörtök

#7nap - 18


Lassan újra hozzászokhatunk a hűvös, sötét reggelekhez, a korán sötétedéshez, bár egy szavunk se legyen, vannak ilyen szempontból rosszabb helyek is a nagyvilágban. Én azért kitartóan várom, hogy újra nyár legyen. Addig pedig...

Ma zene, kultúra, versek, no meg némi politika vár ránk a mai 7napban. Múlt hétvégén bár a várostörténeti előadásra érkező buszos csapattal nem találkoztam, - pedig tényleg kitartóan vártam egy ideig a Vasmű kapujában - a könyvtári napok egészen parádésra sikeredtek, erről megbizonyosodhattam vasárnap délelőtt. ha már könyvtár, jönnek az Ady-napok, és ha már társszervező a Széchenyi, akkor felidézzük egykori diákok szavalatait, majd egy kicsit még korábbról a Quimby első akkordpengetéseit. Múltból a jelenbe, konzultáljunk, gyere Törpapa, Hókuszpók, konzultálj te is, az eredményről meg majd azt mondanak úgyis, amit akarnak! Apropó, te is elhitted a tanárok bérének megduplázását?! Zárásképpen pedig koncertre várják a zeneszerető közönséget, míg pénteken egy ifjú tehetséges titán várja a nézőközönséget, addig az öregek örökifjak szombatra készülnek egy hatalmas bulival. Start! Most és itt.

1. Sikeres könyvtári napok

faldíszrészlet a könyvtár felnőtt részlegéről

Aki csak egy kicsit is benézett a múlt héten a könyvtárba, sürgést-forgást láthatott. Így volt ez vasárnap is, igaz én csak egy apró kutatómunkát végeztem a helytörténeti részlegen, de a szomszédban a Ringató foglalkozás átszűrődő hangjaiból, valamint az azt követő tömeget nehéz nem észrevenni, boldog gyerkőcök, szülők, ismerősök, barátok... Miért is nem lehet egész évben ilyen rendezvényeket tartani?! :) Igény a jelek szerint van rá, nem is kicsi.  
Ettől eltekintve köszönöm, köszönjük az egész hetes figyelmet, a programokat, a lehetőséget, a könyveket, a könyvtári hangulatot, és mindazon emlékeket, amik a könyvtárunkhoz köthetőek, mint például egy könyvbemutató, író-olvasó találkozó, kortárs zenei koncert, vagy éppen egy Viadana koncert....


2. Ady-napok Dunaújvárosban

ifjúságom könyvespolcáról

Témában, helyben nem nagyon szakadunk el, a József Attila Könyvtár a Széchenyi István Gimnáziummal közösen Ady Endre születésének 140. évfordulója tiszteletére, országos versenyekre invitálja a középiskolás korosztályt. Biztos sokan hallották, látták már a felhívást, aki mégsem, le ne maradjon róla!
Ady-napok programja

Balla Zsuzsanna és Varga Máté, egykori gimisek verset szavalnak /2015 


3. Már 26 éve

gimis tablókép - bal felső sarokban Kiss Tibor, és Varga Livius

Ki hinné, már ennyi idő eltelt, 26 évvel ezelőtt csendültek fel az első akkordok, amikből a Quimby különleges világa, birodalma épült fel. Így emlékeznek vissza a kezdetekre:Quimby koncertek még ebben az évben:


Hajrá Quimby, minimum még ennyit! :)

4. Konzultáció


Ha már beküldte Makk Marci, Winnetou, Süsü a Sárkány, és maga Soros György is a válaszokat, miért pont Horváth Tamás maradna ki ebből a viccparádéból. 
Összeollózott Soros György vélemények, nyilatkozatok, láthatóan nem egy egybefüggő dologról van szó, bár erre már nem tér ki a konzultáció, minek is, majd a jobboldali véleményvezérek még raknak rá 1-2 gerendát a gyűlölet tüzére, és annyi helyről szól majd hogy igenis van, hogy akár még én is elhinném. De tartok tőle, hogy kevés kormánypropagandát láttam... elég ami alkalomadtán mégis látómezőmbe kerül.

nem, nem járulok hozzá, mindent azért mégsem


Vajon hányszor lehet még konzultálni? Kitölthetem megint? Anyu, hugi, gyerkőc nevében is? Naaaa léccccilécciiii, úgy belejöttem..

Kedves Barátaim. Itt szeretnék teret adni fent látható felhívásnak, töltsétek ki ti is, szerintem nagyon várják Lolka és Bolka, Kisvakond, Bogyó és Babóca, véleményét is, ne habozzatok, a végén úgyis azt mondanak rá, amit akarnak. Ismerjük a technikát, egy érvénytelen népszavazásból is a 98%-ot mantrázták....

5. Megduplázott tanári fizetés


Nem nagyon szoktam figyelni kinek a mennyi és honnan, tanárok meg illedelmesen nem beszélnek róla, csak néha. Most például.
Megvan mindenkinek ugye a pedagógus életpályamodell ötlete, még évekkel ezelőttről. Nos valami elképesztően más alternatív valóságban ezt kommunikálják:
A béremelések, illetve az életpályamodell bevezetésének a hatására az elmúlt években több ezerrel nőtt a pedagógusok száma - jelentette ki Rétvári Bence pénteken az M1 aktuális csatorna műsorában.
És most felejtsük is el a vaterán keresett tanárokat, nyilván Soros keze van a dologban, koncentráljunk a béremelésre:
Egy 20 éve dolgozó, főiskolát végzett óvónő bére ez alatt az idő alatt átlag 149 ezer forintról 301 ezer forintra emelkedett, egy szintén két évtizede oktató szaktanár pedig a korábbi 172 ezer forint helyett 334 ezer forintot kereshet 
Nyilván, kedves pedagógus ismerősöm talán nem felel meg minden követelménynek, de hát szemmel láthatóan nem mindenkire, és nem minden esetben érvényes az emelés. Kicsit utánaolvasva néhol az igazság elhallgatott részei bukkannak elő, szomorú valóság, szomorú oktatáskép. Lesz valaha újra olyan az oktatásügy, mint régen?!

varázsszavak, mantrázd Te is!

"MŰKÖDNEK"
"JOBBAN TELJESÍT"

6. Balla Bence koncert az MMK-ban
Igazi csemege, Balla Bence önálló koncertjét ajánlom az olvasóknak. Szívesen írnám, hogy jobb, mint az X-faktor, de ez pénteken lesz. Hajrá Bence, csapj a húrokba!


7. DELTA koncertMegosztás:

2017. október 9., hétfő

Maszkura és Tücsökraj koncert

Helló Maszkura! /2013 - Dunaújváros

Ha tehetnénk, nyilván ott lennénk minden nekünk kedves előadó, zenekar koncertjén. Bevallom én csak 2013-ban találkoztam Maszkurával és a zenekarral, de azóta is örömmel figyelem a velük kapcsolatos híreket.

Horváth Tamás (@htomi77) által megosztott bejegyzés,

Nyár elején Kisapostagon léptek fel, sajnos nagyon kevesen voltunk kint a placcon, így a gyerek is első sorban ugrálhatott. Ennek ellenére remek koncerttel kedveskedtek a megjelenteknek, mi is nagyon élveztük. Természetesen ez teljesen más környezet, igazi koncerthangulat talán a koncerttermekben van, vagy a nagyobb fesztiválokon, ebbe a világba enged betekintést a napokban feltett koncertfelvétel is, aminek segítségével akár fotelből élvezhetjük végig a majd másfél órás Maszkura és Tücsökraj koncertet.


És nem, nem mehetünk el anélkül, hogy egy kis apró dunaújvárosi szálat meg ne említsek az együttessel kapcsolatban. A 2013-as Lady Maga! című albumuk CD borítóját Jakab Péter (Jazzékiel) tervezte.


Megosztás:

72. Ipartörténeti gyűjtemény


1989 szeptember 16-án felavatták a Vasmű melletti parkerdőben a szabadtéri gyártörténeti kiállítást. Erről többek között a Dunaújvárosi Hírlap is beszámolt:

Felavatták a skanzent

Történelem a gyárkapuban 

A Dunai Vasmű főbejáratánál lévő ipartörténeti gyűjtemény felavatásával fejeződött be szombaton az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesülés történeti bizottsága által rendezett IV. ipartörténeti és múzeumi továbbképző szeminárium.
A kétnapos rendezvény nyitányaként Soltész István, az OMBKE elnöke, nyugalmazott ipari miniszter köszöntette a kohó- és gépipari főiskola klubjában összegyűltekkel.
Ezt követően került sor Kiszely Gyula (Országos Műszaki Múzeum) előadására, aki a műemlékvédelem eddigi történetén keresztül mutatta be a lehetséges fejlődési irányokat.
A házigazdák diaképes beszámolóval színesítették a programot, amely a Dunai Vasmű gyártörténeti gyűjteményét mutatta be, illusztrálva létrejöttének fázisait.
Kóré Sándor avatóbeszédében hangsúlyozta, hogy sikerült a nagyvállalatnak gyári környezetben létrehoznia egy olyan parkerdőt, amely nem csupán esztétikus, hanem ipartörténeti jelentősége is van.
Ezzel persze még nem ért véget a tennivalók sora, hiszen az ipari műemlékvédelem is csak akkor tud hatékonyan működni, ha folyamatosan megújul, s a már meglévő értékeket is védi, óvja.

1989. 09. 19. Dunaújvárosi Hírlap

 


Az ÜST folyóirat a következőképpen számol be az eseményről, és a kiállítás jelentősségéről, fontosságáról:(...)
- Százhúsz meghívott vendégünk volt, fele a Dunai Vasműből - ad felvilágosítást Horváthné Szente Tünde a szeminárium egyik szervezője. - A programokat már korábban megküldtük a kollégáknak, így ők különböző előadásokkal, hozzászólásokkal, javaslatokkal készültek fel a találkozóra. Ezek a találkozók nem csak a szakmai ismeretek bővítésére nyújtanak lehetőséget, hanem arra is, hogy lendületet kapjunk a további munkánk újító és sikeres elvégzéséhez.
- A programból tudom, hogy Ön is előadója volt ennek a konferenciának.
- Igen, én a Dunai Vasmű gyártörténeti gyűjteményének múltjával, jelenével és jövőjével foglalkoztam behatóbban. Diaképes beszámolóval léptem a szeminárium vendégei elé.
- Mi képezte a hozzászólásának törzsanyagát?
- 1979-re, a vasmű húszéves évfordulójára kiállítást szerveztek a gyár történeti anyagából. Ebből indultunk ki, amikor 1985-ben már kialakítottuk a gyártörténeti gyűjteményt. A gyűjteményünk ekkor különböző makettekkel, modellekkel bővült. Szakmai szempontból olyan jelentőségűek ezek a kis építmények, hogy sok esetben az úgynevezett előkészítő modellekről alkalomadtán, szakemberek tervezni is képesek. A makettek a vasmű gyáregységeinek, gépeinek élethű, sokszorosan kicsinyített másai, amiket elektromos szerkezet működtet. Gyárlátogatás nélkül is képesek vagyunk bemutatni egy-egy gyártási folyamatot ezeknek a segítségével. A gyártörténeti gyűjtemény három részre tagolódik: a történeti anyagok gyűjtésére, a technológiai és gyártörténeti kiállításra és a most felavatásra került szabadtéri kiállításra.
- Mi a jelentősége ennek a szabadtéri kiállításnak, népszerűbb nevén az ipari skanzennek?
- Az országban egyedülálló példával rukkoltunk elő - vette át a szót Klein András Miklós, közművelődési vezető - büszkék lehetünk skanzenünkre, mert az országban sehol másutt ilyen jellegű és ilyen körülmények között szervezett kiállításról nem tudok. Ez a Dunai Vasmű főbejárata melletti kiserdőben található. Kellemes, kulturált, idegen érdeklődők számára is könnyen hozzáférhető parkosított területen helyezkedik el. Anyagát ipartörténeti jellegű gépek, berendezések képezik. Többek között kisvasúti dízelmozdony, (pörgőszekrény, mely a Lőrinci Hengermű fúró hengerállványának meghajtására szolgált. A skanzen három sétánya mellett a következő szakmai, műszaki emléktárgyak kerültek kiállításra: a középsőnél a lemezhengerlés-technikai berendezés alkatrészei; gépészeti, műszaki emléktárgyak. Láthatók itt olyan szerkezetek is, melyek a húszas-harmincas évek technológiáját képviselik.

1989. 09. 25. Üst

A szabadtéri kiállítást persze nem kímélték a vandálok, amit lehetett elloptak róla, összefirkálták, de a folyamatos karbantartás hiánya is meglátszik a környéken. Erről az állapotról szól egy 2000-ben megjelent cikk:


2000. 11. 03. Dunaferr

Könnyebb olvashatóság érdekében:
Tudom, hogy sokaknak már a könyökén jön ki, amikor a rombolás, vandálkodás képeit közöljük az újságban, mellette az újságíró véleményével, hogy ejnye-bejnye, ezt azért tényleg nem kellett volna... Meg is értem azokat, akik ezen a véleményen vannak, mert a téma felemlegetése lehet, hogy felesleges. Akik ugyanis a képeken látható "jópofaságokat" elkövetik, vélhetően nem a könyvtárak, színházak és egyéb kulturális színterek látogatói közül kerülnek ki, valószínűleg újságot sem olvasnak. Ha olvasnának, akkor sem hiszem, hogy különösebben hatna rájuk az írott szó. (Ha nem tetszene a cikk, legfeljebb berúgnának egy kirakatot...) Szóval az effajta írások nem az elkövetőkhöz szólnak. Inkább a többiekhez, akik esetleg tehetnek még valamit az ügyben, hogy ne az ő gyerekeikből álljon majd össze a következő vandálcsapat. Azokhoz a szülőkhöz, akik eljutottak már a viselkedéskultúrának arra a szintjére, ahonnan egy értelmesebb jövő felé tudják terelni a gyerekeiket is.
A képek elgondolkodtatóak. A szabadtéri gyártörténeti gyűjtemény akár érdekes, gondozott kirándulóhely is lehetne. Ehelyett rozsdarágta, szétfeszegetett tárgyak, ülőke nélküli pad, szétdobált szemét fogadja a véletlenül arra tévedőt. A sétáról egyébként lebeszélnék mindenkit, hiszen az amúgy sem túl bizalomgerjesztő környezetbe időközben egy megkínzott macskatetem is került. Aki teheti, kerülje el messzire a környéket. Aki viszont tehetne érte valamit, legfőbb ideje, hogy hozzákezdjen...

SZ.I.

Mi maradt belőle mára? A képek magukért beszélnek, a környezet siralmas. Az egykoron szebb napokat is megélt kiállítás már csak nyomokban emlékeztet az eredeti funkciójára. Kár érte....Ráday Mihály erre mondaná teljesen jogosan:

UNOKÁINK SEM FOGJÁK LÁTNI 

Sztálinvárosból a Varázserdőbe - index.hu

Ha tetszett, oszd meg, hogy ismerőseidhez, barátaidhoz is eljusson a cikk. Köszönöm!

MÉG TÖBB VÁROSTÖRTÉNET
Megosztás:

2017. október 5., csütörtök

#7nap - 17


Volt már nagyon későn, most lehet ez lesz a legkorábbi időpontban megjelent 7NAP bejegyzés. Nincs mese, nincs megállás.

Születésnaposoké az első téma, helló Castellum, egy közvetített tartalom Miska avatásáról, mondanám, hogy a következőn már ott leszek, de ilyen csak egyszer van az életben. Van élet - és folytatás az X-Faktor után is, ne adjátok fel, abba ne hagyjátok, majd egy kis szomorú kórkép a közállapotokról, az összefogásról, és a nemzeti konzultációnak csúfolt kampányelemről, amit ugyebár mi fizetünk és tudjuk a végeredményét. A végéről persze nem maradhat el a programajánló, Könyvtári Napok a könyvtárban, és Szüreti felvonulás és Bál Baracson. Induljon hát útjára a bejegyzés. Start! Most és itt.

1. Boldog születésnapot CASTELLUM.DO!


3 éve indult, azóta megállás nélkül működik a castellum.do portálja, az alapítók töretlen lelkesedéssel próbálják állni a sarat, felvenni a versenyt a konkurens kormány propagandaoldalaival, és városvezetésünk híroldalaival. Egy biztos, itt nem azt olvashatjuk, amit máshol. Ettől más, jobb. Nyilván lehetne több, még jobb, teljesebb, ehhez viszont az olvasók támogatását kérik, hiszen  kritikus hangvételük miatt finoman fogalmazva a szőnyeg szélére sem engedik őket, és hirdetőkkel sincs tele az oldal, okkal-ok nélkül, sajnos ez van, félnek. Ilyen időket élünk manapság. A támogatási lehetőségekről bővebben itt: http://castellum.do/finanszirozas

korábbi írásaim a hírportálról:Srácok, kitartás, még sokszor ennyit, támogatásban, olvasókban, és tartalomban is! :)

2. Miska avatása

kollégám, Farkas Attila képe, ő ott volt

Ha valaki egy héttel korábban azt mondja nekem, hogy nem leszek ott a megnyitón, nem hittem volna neki. Mégis máshogy alakult, így pont az avatóról lemaradtam, de kollégám eljutott, tudósított a nagy eseményről, köszönet neki, meg természetesen az alkotók, ötletgazdáknak is köszönet, hogy egy újabb látványossággal bővült a Velencei-tó kör. Gyakran járunk arrafelé, lesz miért, és lesz hol megállni a későbbiekben is.

bővebb beszámoló az átadásról - Hírhatár online

3. X-Faktor


Talán egy átlagos néző szempontjából nézve a legérdekesebb részek már lementek, amikor is a bénáző sztárjelöltek váltották egymást a színpadon, mi meg esetenként a hajunkat téptük a monitor/tv előtt, hogy ez most miért van itt.. persze a kulisszák mögött a műsor gépezete egy egészen más világ, erről a versenyzők mindannyian sokat mesélhetnének. A versenyzők mellett természetesen a mentorok épp aktuális kiborulásának, veszekedéseinek is teret kell adni, hiszen őket is futtatni kell, de hát érthető, kereskedelmi TV, nézettség, botrányok.....
Erről a nem mindennapi világról kapunk egy kis ízelítőt Vállai Krisztiántól, aki sok más tehetségesebb pályatársával esett ki a válogatók során. Kár érte, értük...


Szintén kiesett Barkóczi Gyula, - akiről már korábban írtam- és még hosszan lehetne sorolni azoknak a nevét, akiknek inkább lenne a helye a műsorban...
Szóval abba ne hagyjátok, kedveteket ne szegje egy ilyen tömegtermék műsor, aminek a gyalázását meghagyom másoknak, és inkább a zenére, és a dunaújvárosi vonalra koncentrálva hallgassuk meg a következő számot.


4. Összefogás

Mindenki mindenki ellene, röviden így lehetne jellemezni a magyar politikai palettát. Ismerőseim körében leggyakrabban elhangzó kérdés: NA JÓ, DE HA NEM ŐK? AKKOR KIK? Napjainkra jellemző mindenféle alaptalan és egyértelmű baromsághalmazokban igen nehéz eligazodni, és az ilyen-olyan oldalakhoz tartozó újságírók, megmondóemberek sem bontják ki minden esetben az igazság minden részletét. Manipuláció, gyűlöletkeltés, álhírek, borzalmas a közélet, ráadásul a "nagy baloldali összefogás"-ból sem lesz semmi.
Órákon át lehetne rajta vitatkozni, kell-e az összefogás, vagy egyáltalán, érdemes-e. Aki egy kicsit is belepillantott valaha a politika sötét(ebb) bugyraiba, az tudhatja, 1-1 kompromisszumos megoldás mivel jár, milyen rövid, és hosszútávú előnyei lehetnek belőle. Ami most jó ötletnek tűnik, később teher lehet, és ugyanez visszájára is igaz.
Véleményem szerint egy új politikus garnitúrának kellene bizalmat szavazni, hiszen az eddigieknél már csak jobbak vannak, még akár a "zöldfülűek", újoncok is többet érnek az újracsomagolt politikusoknál, akikkel az összefogás emlegetése is baromság. Persze a "nem politizálok" hozzáállással azt hiszem mindenki találkozott, a szerveződés ilyen formában szinte lehetetlen, ha véletlenül valaki mégis vállalná a kockázatot, számolnia kell azzal, hogy a regnáló hatalom nem nagyon tűri az ellenvéleményeket. A cél tehát nem lehet más, minél többen el kell menjünk szavazni, és megmutatni, hogy a fizetett szavazóknál igenis többen vagyunk. És ne felejtsük, mindig van választás! - még...
hozzáfűzve a gondolatmenethez: a frissen alakított kamupártokat felejtsük el....

5. Nemzeti konzultáció

ez is egy lehetőség...

Felejtsük is el mi mennyibe kerül, az utóbbi években hozzászokhattunk, hogy ha nagyon akarnak valamit, akkor pénz nem számít. Azaz a mi pénzünk, ami egyesek szerint néhol elveszti közpénz jellegét. Népszavazás persze nincs, nehéz is lenne beadni egy sikertelenség után a 98%-ot, így marad a jól bevált kampányfogás a Nemzeti Konzultáció, ami előre borítékolható eredményekkel fog zárulni ugyebár. Meglepődünk? Á! Már nem. Most épp Sorost kell majd utálni, a migránsok mellé pipa, vállveregetés... jók vagyunk, működnek, Brüsszel megállítva.... Ugye egyszer vége lesz ennek?!
Persze kár lenne tagadni, környezetemben is van 1-2 büszke fanatikus, aki bármikor, bármilyen témakörben hajlandó megmagyarázni a megmagyarázhatatlant, és a vállalhatatlan hazugságokat.  Itt tartunk most, jönnek a választások, önigazolásnak meg jó lesz egy konzultációcska, ha már a program kimerült abban, hogy "FOLYTATJUK".

A kérdésekről - 444.hu

6. Könyvtári napok


A dunaújvárosi József Attila Könyvtár is csatlakozott a  rendezvényhez, sajnos már az első napokról már lemaradtunk, de ezek várnak még ránk az elkövetkező napokon ha ellátogatunk a könyvtárba:

OKTÓBER 5. - CSÜTÖRTÖK

Múltunk forrásai
HEJ, DUNÁRÓL... - FOTÓKIÁLLÍTÁS
városunk folyója: régi és mai képek a "mi" Dunánkról


Arany János-emlékév
ARANY JÁNOS TOLDIJA
Kiállítás - Ádám Sándor fa domborműve

18:00 óra
"A tiszta forrás felé"
FERGE BÉLA zenés előadása

OKTÓBER 6. - PÉNTEK

18:00 óra
A víz, az élet forrása
KÉRCZ TIBOR természetfotós vetített képes előadása
   
OKTÓBER 8. - VASÁRNAP

9:00-13:00

RENDKÍVÜLI NYITVATARTÁS
INGYENES BEIRATKOZÁS, HOSSZABBÍTÁS


Nem csak a nagyokat, a kicsiket is sok szeretettel várják az intézményben.
A teljes programkínálatot itt lehet megtalálni:
www.jakd.hu/hirek/2017/08/orszagos_konyvtari_napok_2017_oktober_3_8


7. Szüret Baracson
Amíg jó az idő... reméljük kitart még egy kis ideig


Megosztás:

2017. szeptember 28., csütörtök

#7nap - 16


Csípősek a reggelek, néha  a kedvem is, de amikor oda jutok, hogy le kell írni az elmúlt hetet, vagy éppen azt, hogy mi minden érdekel, milyen programok mozgatják meg a fantáziámat, akkor egy kicsit megnyugszom, tényleg nem mondhatom el magamról, hogy unatkoznék.. Tényleg.

Jól érzem magam Dunaújvárosban, és szinte bárhol, ahova sodor az élet. Hétvégén igazi szüreti fesztiválba csöppentem, Nagyvenyimen, ebből szeretnék átadni egy kis ízelítőt (jövőre lehet csatlakozni!), egy kicsi kesergő, hogy egyre többen hagyják el az országot, és nem csak kirándulni mennek, annak ellenére, hogy rettegniük kellene, de mégsem. Legjobb azért mégis itthon, egy várostörténeti jelentőségű "kirándulásra" invitálom az olvasókat, még van idő átszervezni a programokat, elvégre jövő szombatról van szó. Zene világnapja alkalmából pár zenei bekezdés, visszatekintő, milyen is volt EGYÜTT a zenei világnap városunkban, felhívás a Fehérvár Hangjára, és egy kicsit megnézzük mi a helyzet Nilpop-ügyileg. Ezen felül el ne felejtsük, holnap MISKA AVATÁS! Start! Most, és itt.


1. Szüreti mulatság, felvonulás, bál Nagyvenyimen

kulcsi - igazán Vidám Emberek Közössége

Bár az eső nagyon ránk ijesztett, kulturális műsorokban bővelkedett a délutánba, majd estébe hajló Kulináris kavalkád, velünk voltak a mazsorettesek, az ovisok, az Aranydaru dalkörösök, a Fontana Női Kar, fantasztikus szalontác bemutatót láthattunk Gyuricza István és Aranka előadásában, a kulcsi vidám emberek megmutatták, mi is az igazi VIDÁMSÁG, ha kell, botot eldobva táncra is perdülnek! 

Heimattöne Kapelle


Énekelt nekünk Páli Petra, zenélt a Heimattöne Kapelle zenekar, majd befutott a szüreti felvonulók csoportja is, táncra is perdültek kicsik-nagyok. A nap ezen részét Nepp Matyi retro zenéi zárták.


A vállalkozóbb kedvűek már reggel tüzet gyújthattak, az egész napos rendezvényen díjazták az elkészült ételeket, a hozott pálinkákat, és borokat, valamint a lekvárokat. Díjaktól függetlenül mindenkinek gratulálok, aki részt vett a remek hangulatú eseményen.
Az estnek ezzel persze nem volt vége, az esti Szüreti Bál vendégei voltak Karczagi János és a Rajkó Zenekar zenészei, valamit az Operett-Musical Voices Társulat énekesei, Mészáros Adél, és Ondrik János. Az este Szabó Attila zenei műsorával ért véget.


/Palágyi József Művelődési Ház facebook oldalán

Eseménydús, tartalmas napunk volt. Köszönet a szervezőknek, a fellépőknek, a felvonulóknak, és mindazoknak, akik vendégül látták a felvonulókat.

2. Kivándorló magyarok - hanyatló nyugat


Aggasztó mértékben fogyunk, és kár is lenne bizonygatni bármiféle statisztikai adatokkal, néha elég csak a közösségi oldalon körbenézni, nekem speciel egyre több olyan ismerősöm van, akik már a határ másik oldaláról szemlélik a világot, és valljuk be, lehet eszük ágában nem lesz hazajönni. Mi marad itthon? A kérdés költői persze, szakember egyre kevesebb, maximum az egymásnak eső ellenzék, és a hatalmi gépezet fenntartói. Nincsenek illúzióim, de az biztos, ebből baj lesz.
A kormánypropaganda mindeközben hanyatló, rettegő nyugat képével riogat, ami persze célba is ért - nem felejtjük persze kinek köszönhető mindez -  és csak alig-alig ér el az emberekhez, hogy ez azért mégsem úgy van, ahogy... mert persze nyugaton egyáltalán nem akarnak rettegni....

Jamie Winchester - 2006 - Parázs-varázs színpadán


Így állunk most. És ez csak rajtunk múlik, meddig hagyjuk. Apropó, említettem már, hogy jövőre választások lesznek? Te is elmész szavazni ugye?!

3. Buszkirándulás Dunaújvárosba


Nem mindennapi eseménynek lehetünk fül-, és szemtanúi, ugyanis az Artmagazin október 7-re buszos kirándulást szervezett, ahol az ICA-D munkatársa, Nagy Annamária művészettörténész és Branczik Márta építészettörténész vezetésével járhatjuk be szeretett városunkat, és kalandozhatunk a múltban.
Kíváncsian várom a napot, aki szeretne csatlakozni a nem mindennapi eseményhez, keresse az esemény facebook oldalát, ott minden friss információ fel fog kerülni. Azt az információt kaptam, hogy lehet helyben is csatlakozni, nem kell feltétlenül buszozni, maximum egy helyi járattal a Vasmű térig.


4. Zene világnapja


Kodály után azt gondolhatnánk, hogy ez már csak azért is így van, de mégsem. Évekkel ezelőtt egy remek kezdeményezésnek köszönhetően a város zenei együttesei, kórusai egymással karöltve zenéltek, daloltak, igazi örömünnepé varázsolták ezt a napot. Most ott tartunk, hogy az 1952-ben alakult városi vegyeskart egyszerűen semmibe veszik, a zene világnapjára szervezett műsorban egyszerűen nem fértek bele. Szomorú visszatekintő, az elmúlt évek, évtizedekben sok mindent vesztett a városi kultúra, hol van már a városi kamara-, majd szimfonikus zenekar, vagy a Viadana, netán a Női Kar.... már csak emlék. Azért mi még tudjuk, ennél azért volt szebb időszak is....


Ez pedig egy emlék, egy nagyon kedves emlék, a Széchenyi István Gimnáziumban ezzel a fellépéssel kezdődött a Pausa koncertsorozat. 2005, szeptember 30. Aki a nem annyira jó minőség ellenére felismeri a képen szereplő MUZSIKUSOKAT, annak nem is kell nagyon magyarázni....

Concentus vonósnégyesPetky Árpád
Ádám Judit
Pomposné Zelena Erzsébet
Garzol Jenő

5. Énekelj! Indul a Fehérvár Hangja!Ha netán kedvet kapnál az énekléshez, megmutatnád mit tudsz, akkor most figyelj!

Október 8-ig lehet nevezni Székesfehérvár és Fejér megye rangos zenei tehetségkutatójára, a Fehérvár Hangja versenyre. A jelentkezők meghallgatása október derekán lesz Fehérvár új ifjúsági szórakozóhelyén, a Petőfi Kultúrtanszéken.
A Fehérvár Hangja egy 2011-ben útjára indult zenei tehetségkutató, amely a legjobb Fejér megyei fiatal énekeseket igyekszik felkutatni kétévente, így 2017-ben is. A verseny fődíja a rangos „Fehérvár Hangja” cím, amit a nyertes viselhet, aki egyéb értékes ajándékok mellett a Fehérvár Travel jóvoltából partnerével Párizsba utazhat.
A verseny felhívása az elmúlt hetekben leginkább a fiatal felnőtt korosztályt mozgatta meg: az eddigi jelentkezők átlagéletkora 20,1 év, a legfiatalabb versenyző 17, a legidősebb 28 éves – a felső korhatár egyébként idén is 29 év. A Fehérvár Hangja címért leginkább a lányok kívánnak versenybe szállni, az eddigi jelentkezők között egynegyed a fiúk aránya. A nevezők fele székesfehérvári, a többiek a megye egyéb településeiről érkeznek a meghallgatásra.
A jelentkezők pop, rock, jazz és musical műfajban választhatnak dalokat a meghallgatásra – az eddigi nevezők fele-fel arányban választottak hazai és külföldi számokat, a paletta Enyától Kehlanin át Bródy Jánosig és Pápai Jociig terjed. 
A versennyel kapcsolatos minden információ a www.fehervarhangja.hu honlapon olvasható, és itt érhető el az online jelentkezési lap is.

További információk:
Szigl Barbara
Fehérvári Programszervező Kft.
Székesfehérvár, III. Béla király tér 1. (Művészetek Háza) 
Telefon: +3622/202-340
E-mail: info@fehervarhangja.hu


6. X-FAKTOR, NILPOP


Miért pont a televíziós "tehetségkutató" maradna dunaújvárosi résztvevők nélkül?! Nos bár egy másodperc nem került be a műsorba, de a Nilpop azért ott volt, felrúgva minden szabályt, és emberi normát, szóval hozták a formájukat ha hihetünk Híresember Nil beszámolójának. De ettől ők azok, amik. Szerintem nagyon nem is kell magyarázni, szurkolok, hogy ne törje ketté a csapat útját holmi zsűrizés. És bár a zenei válogatóból kimaradt, azért itt van nekünk a Trú fenegyerek című szám, amihez talán csak annyit fűznék hozzá: NE HAGYJÁTOK ABBA! Nil rendezése meg mindig tartogat némi humort, már csak ezért érdemes megnézni 1-1 produkciót. :)


Ami pedig a műsort illeti, lesz még dunaújvárosi a műsorban, csak figyeljétek, akár helyettem is, mert eddig egy részt nem tudtam megnézni valós idejében, csak felvételről. Drukkdrukk!

7. MISKA

Miska az M7-ről

Itt a vége, fuss el véle, holnap átadják Magyarország LEGNAGYOBB szobrát, Miskát. Írtam már róla, nem is egyszer, legutóbb épp EZT, sokszor meglátogattam, vagy meglátogattuk családosan is, szívünkhöz nőtt az évek alatt.


Az idén hungarikummá választott huszárság rekord méretű szimbóluma, a MISKAHUSZÁR szobor katonai tiszteletadás mellett történő ünnepélyes felavatására, Pákozdon, 2017. szeptember 29-én 14.00 órától kerül sor. A rendezvény helye: Pákozd, Bogár halom.
A szobrot készítők nevében üdvözlő beszédet mond: Vlaszák Mihály igazgató (MTG Fémöntő Kft.)
A szobrot felavatja: Dr. Benkő Tibor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke

Az avatás és az ezt követő ünneplés programja: Megosztás: