2018. március 17., szombat

95. Sándor András - Sztálinváros V.

A SZÉN ÉS ACÉL MŰVE

Olajos Dezső, a legendás "Lőwy Sándor"-brigád vezetője

FELÉPÜLTEK A BARAKKOK és az első házak. A város déli végén nyolc kockaház, lapostetejűek, sajátságos "kalappal" és körbefutó tetőterrasszal. L-alakban épültek: öt kocka egy sorban, aztán derékszögben még három, közülük az utolsó, a nyolcas kocka a leendő főúthoz áll közel.
Újra eljött az ősz.
Még esősebb volt, mint az előző évi. Egész októberben és novemberben szakadt az eső. A talaj felázott és feneketlen sárrá változott az építkezés egész területe. Tengernyi pocsolyák vize gyűrűdzött a szakadó esőben, a nagy teherautók kerekei agyig süppedtek a sárba és széles barázdákat szántottak belé. Az emberek is küszködtek. Akinek jutott gumicsizma, az abban cuppogott, akinek nem jutott, az bakancsban taposta a ragadós sarat. A téglahordók megcsúsztak, a talicskák belevesztek a latyakba.
Az emberek pedig gyűltek, egyre gyűltek.
Megjött a motorszerelő is Győrből és hozzálátott a leghősibbek, a legbátrabbak, az élcsapat összeszedéséhez, megszervezéséhez. Ő lett a pártbizottság titkára, igaz, hogy egyelőre maga volt a pártbizottság. Az ötös kockában, a leendő város egyik legszélső házában rendezte be az irodáját, Ettől kezdve ez a városvégi ház, az ötös-kocka lett az építkezés központja és minden bizonnyal az is marad a pártszékház felépüléséig, amelynek alapjait már - e sorok megjelenésekor - megvetették.
Jól jegyezzük meg az ötös kocka nevét: az első, nehéz időszakban, a gyár építéséhez való gigászi felvonulás hónapjaiban itt dobogott nagy építkezésünk szíve.
Voltak, akik azt mondták, hogy egyelőre nem lehet pártszervezeteket szervezni, amíg nem fagy: a sárban ugyanis nem lehet járni. A motorszerelő nem félt a sártól és nyomában legyőzték a sarat a kommunisták mind. Megalakultak az első pártszervezetek. Sokszor sötétben alakultak, mert az ellenség elvágta az elektromos vezetékeket, elrontotta a hősi munkával készült áramfejlesztőket és transzformátorokat.
Láttátok volna azokban a napokban Garancz Pista bácsi arcát! Az öreg kommunista szeme ragyogott a büszkeségtől, ö volt talán az első munkás Dunapentelén, ő kezdte meg az első kisvasút építését, ő vágta ki a sikló pályáját és most boldogan rótta a sáros mezőket a pártért.


Matola József, a sztahanovista "Partizán"-brigád vezetője


Azután a Párt felhívására megérkeztek az első fiatalok. Eljött a kis délzalai határmenti faluból, Tótszerdahelyről Matola József és 16 társa, a később híressé vált "Partizán"-brigád. Otthagyta a gyárat és a havi ezer forintot a nyolcadik kerületi ifjúmunkás, Olajos Dezső, huszad magával, hogy megalkossák a legendás "Lőwy Sándor"-brigádot s a "partizánok"-kal együtt örökre beírják nevüket a Dunai Vasmű és a szocialista Magyarország történetébe. Így jött el L. Szász Antal is Somogyból, kubikosnak. Itt szerzett magának brigádot és így lett egyike a hősöknek Csabán Anna, Éva Margit, Neugebauer Mária, és a fiatal harcosok hosszú sora építette bele a szívét-lelkét a falakba, utakba, betonfödémekbe, alapokba.
A földműves, Hagyó-Kovács és a többiek egykori rabszolgája sok mindent magával hozott a rabszolgamultból. Olyan volt, mint aki csupán mohón akarja pótolni, amitől élete eltelt négy-öt évtizede alatt megrabolták. Amikor először ásott, el akarta fűrészelni a földbabát és alája tömni még vagy húsz centimétert, hadd legyen magasabb, hadd "jöjjön ki" több a köbözésnél. Nem tudta még, hogy sajátmagát lopná meg. Ivott is, amennyi csak beléfért, sőt, még többet. Egy környékbeli pusztán lakott, odajárt haza minden nap, sokszor egy órával előbb abbahagyta a munkát. Sok elemózsiát hozott magával hazulról, mégis morgott, ha nem ízlett neki az üzemi konyha kosztja. A fizetési napokon is elégedetlenkedett, már csak azért is, mert sohasem jó, ha elégedettséget mutat az embber. Ez már ilyen régi paraszti szokás. A sár sem tetszett neki.
Nem csoda hát, ha káromkodott, amikor kikerült arra a nagy sártengerre amelyről azt mondták, hogy itt kezdődik a gyár. Nem volt még ott semmi, csak sár és víz. A kitűzők már leverték a karókat, a léceket, amelyek elvesztek a szürkés-fekete sárban, csak a gyakorlott szem vette észre, hogy ezek a jelzőlécek a mechanikai javítóműhely alapjának körvonalait adják. A szomszédban még földgyalu dolgozott, egy dombot hordott el, másutt viszont mélyedést töltöttek: teherautók hordták oda a földet. Egyengették a talajt. A szovjet "szkréper"-ek, a földgyaluk ezrek és ezrek munkáját végzik el. A főépítésvezetők még így is munkaerőhiányról panaszkodtak. Hát még e gépek nélkül! Ott az öntöde lesz, a domb helyén a kazánkovács műhely. Ezt a mi emberünk még nem tudta, csak a sarat látta.
Gumicsizmát is kapott. A Magyar Ruggyanta munkásai tudták, hogy neki igen nagy szüksége van itt Pentelén a gumicsizmára, hát inkább túlóráztak. A mi emberünk ezt sem tudta és amikor megkapta a gumicsizmát, csak ennyit mondott: "no végre!"
Aztán néhányszázadmagával hozzálátott az ásáshoz. Brigádokba szerveződtek, ő is bekerült egy tizenhattagú brigádba és ő lett a brigád vezető.
Belevágta az ásót a sáros földbe és megkezdte a mechanikai javítóműhely építését.
Éppen egy esztendővel azután, hogy a vasöntő a szovjet emberekkel együtt éppen ilyen esős, sáros napon és éppen azon a helyen kiszemelte ezt a helyet a Vasműnek.
A mi emberünknek ezzel az ásómozdulátával kezdődött meg a gyár tervének megvalósítása. Hamarosan ott is kiterebélyesedett, megnőtt, szaknyelven "felfejlődött" az építkezés. Először csak egy, aztán még egy, majd három főépítésvezetőséget létesítettek azon a helyen. Pedig valójában még ez is csak előmunkálat volt, még ez is csak "felvonulás" volt az igazi, nagy építkezéshez. Csupán a gyár segédüzemeinek építését kezdték meg, szaknyelven a "rezsiüzemeket", amelyek nem országnak-világnak, csupán magának a gyárnak fognak dolgozni. Ez a gyári tervnek alig egytized része.
A mi emberünkben akkor még nem ébredt fel a kíváncsiság és nem kérdezte meg a vasöntőt, mihez is fogott hozzá.
Ha megkérdezte volna, a vasöntő így magyarázta volna el azt, ami itt épülni fog:
Ez a gyár olyan nagy lesz, amilyen Magyarországon még nem volt. Vasat eddig is gyártott a magyar ipar. Nagy nehézipari bázisaink voltak a Rákosi Művek, tehát a volt Weiss Manfréd, azután Diósgyőr, Ózd, Budapest és Győr. A vasolvasztás tudvalevőleg hatalmas kohókban történik, amelyeket szénből előállított koksszal fűtenek. A kokszgyártáshoz megfelelő üzem szükséges, ilyen azonban Magyarországon nem volt. Mindmáig külföldről kell behozni a kohászathoz szükséges kokszot. Ezenkívül vasműveink berendezése igen elavult, és gyártása is nagyon tarka. Mindenféle hengerelt árut termelnek, sőt az RM Művek még varrógépet és motorkerékpárt is. Ez még a kapitalizmus tervszerűtlen termelésének maradványa, mert Weisz Fülöpöt, Chorin Ferencet, Vida Jenőt csak a haszon csillagászati számai érdekelték, éspedig elsősorban a pillanatnyi haszoné.
A Dunai Vasmű nem lesz ilyen bazár. A Dunai Vasmű csak hengerelt lemezt és acélszalagot fog gyártani. Ez megkönnyíti a többi vasmű helyzetét is, mert így azok is rátérhetnek az egységes termelésre. Ezt nevezik szaknyelven "profilírozás"-nak.
A legfontosabb pedig az, hogy a Dunai Vasmű nem külföldről hozott koksszal fogja fűteni kohóit, hanem saját koksszal dolgozik, az első hazai, magyar kohókoksszal, amelyet a Vasmű kokszolóműve fog gyártani.

Pártbizottsági ülés

Ide, Pentelére csak magát a vasércet és a szenet kell hozni, minden egyéb műveletet, egészen addig, amíg vonatra és hajóra rakják a kész hengerelt lemezt, a Vasmű végez el. Az ilyen gyárat "kombinát"-nak nevezik. Hogy csak a főbb üzemeket soroljuk fel: kokszolómű, nagyolvasztó, acélmű, hengermű, erőmű és egy sor javítóüzem.
Pentelét bátran lehetne Acélvárosnak nevezni!
A kokszot komlói és pécsi szénből fogják előállítani. Ez az eljárás körülbelül évi 300 millió forint megtakarítást jelent majd, mert ennyit kellett kiadnunk a külföldi kokszért.
Hogyan kerül a szén a Vasműbe?
Nézzünk a térképre. Milyen közlekedési vonalak vezetnek Dunapentelére? Egyetlen vasúti összeköttetése a pusztaszabolcs-paksi vonal, amely, mint tudjuk, harmadrendű és igen gyenge. Vízi útja a Duna, betonútja pedig a mohácsi út. A Vasmű szenét Komlón bányásszák és itt rakják vagonokba. Komlónak nincs összeköttetése Dunapentelével. Felmerül a kérdés: szállítsuk-e a Dunán a szenet? Igen ám, de Komlónak a Dunával sincs összeköttetése. Pécsre új vasútvonalat kellene építeni, Baján pedig nagy kikötőt, ahol átraknák a hajóra a szenet. De ezekkel a befektetésekkel sem érnénk sokat, mert a vízi szállítás, fölfelé, igen lassú.
Csak a vasút a legjobb szállítási mód Komló és Pentele között. Komlóról vezet vasútvonal a budapest—pécsi fővonalig, Godisánál csatlakozik a fővonalhoz. Ennek a vonalnak Dunapenteléhez legközelebb eső állomása Sárbogárd. Sárbogárdtól azonban még 34 kilométer Dunapentele. Sárbogárd és Dunapentele között nincs vasút, út is alig, mert itt terült el a zirci apátság 38.000 holdas előszállási uradalma, ez a feudális sivatag, a puszták népének börtöne. A Vasmű közelében semmiféle nagyobb lakott hely nincs, csak a szétszórt puszták, amelyek a felszabadulás óta fejlődnek községgé. Nagyobb község a közelben csak négy van: Kisapostag, Dunaföldvár, Rácalmás és Adony.
Mi hát a teendő?
Össze kell kötni Dunapentelét Sárbogárddal, azaz a pécsi vasútvonallal!
A zirci papok egykori birodalmát kettősvágányú vasút fogja keresztülszelni. Építkezése máris megkezdődött. Ez a vasút a puszták évszázadok óta elzárt népét is bekapcsolja az ország vérkeringésébe, az ország egyik legfontosabb vasútvonalába. Ezenkívül, mint már tudjuk, elsőrangúsítjuk a pusztaszabolcs-dunapentelei vonalrészt, majd a Mezőfalvától Paksig futó vonalat.
A Vasmű teljes áruforgalma egy év alatt az első ötéves terv végén három és félmillió tonna lesz, azaz 350.000 vasúti kocsi. Ehhez pedig egy hatalmas teher- és személypályaudvar építése szükséges az új városban.
Az áruforgalom jórésze - a szénen kívül - vízi úton bonyolódik majd le a Vasmű és az ország többi része között. Ezért kell felépíteni Dunapentelén az ország legnagyobb kikötőjét, az első ötéves terv végéig évi másfél millió tonna áruforgalomra. A kikötőből hatalmas, három kilométer hosszú drótkötélpályán jut el az anyag a gyárba. Képzeljük el a szocialista város képét a drótkötélpályával. A Dunapart fölött, magasan jönnek-mennek majd a hatalmas csillék, viszik a vasércet az ércelőkészítőbe, majd a nagyolvasztóba. A kész gyártmány pedig vasútvonalon megy a kikötőbe, ahol hajóra rakják.
Nem kis gondot okozott az elektromos áram kérdése. A Vasmű messze esik az országos távvezeték-hálózattól. De éppen középponti helyzete miatt nem lenne-e alkalmas arra, hogy betöltse az országos hálózat egyik csomópontjának szerepét? Dunapenteléből elektromos centrumot is csinálunk, 120.000 voltos távvezetékek mennek majd Dunapenteléről Budapestre, Sióagárdra, Inotára és Kecskemétre. Ez az utóbbi távvezeték a Duna fölött húzódik, nagy magasságban.
így lesz a Dunai Vasmű az ország vérkeringésének egyik ütőerévé.
De most már lássuk, mi történik magában a gyárban. Milyen lesz a gyár működése?
Két fontos előkészítő része lesz a gyárnak; a kokszolómű és az ércelőkészítő. Az előbbi a fűtőanyagot szolgáltatja, az utóbbi a vasércet, a gyártás alapanyagát.
A komlói és a pécsi szén útja a kokszolóműbe vezet, mégpedig a szénmosóba. A koksz ugyanis nem más, mint minden mellékterméktől, felesleges anyagtól megszabadított szén. Ha a szenet megszabadítjuk a lekötött gázoktól, nem égő részeitől, melyek a kályhában hamu formában maradnak, meg tüzelés után, biztosítjuk a szén teljes elégését és így nagyobb hőenergiát kapunk. Ezért kell a nagy hőt igénylő vasolvasztáshoz, a kohók fűtéséhez kokszot alkalmazni. A szénmosó kimossa a szénnek azokat a részeit, amelyek nagyobb hamutartalmuak. Ezeket féltermékeknek nevezik. A mosott szén mennyisége évenként 810.000 tonna.
Ennyi szén egy családnak pontosan 400.000 évig volna elég a téli fűtéshez...

Építenek a nők: segédmunkások és mérnökök

Maga a kokszosítás a kokszolóblokkban történik, amely 51 kamrából áll. Évi 575.000 tonna kokszot állítunk így elő, amelyből 540.000 tonna a kohókoksz.
Mi történik a szén többi melléktermékével?
A nagy hamutanalmú félterméket az erőmű kazánjaiban tüzeljük el, a gázokat a vasmű üzemeiben használjuk fel. Emellett felépítünk néhány vegyészeti üzemet a többi melléktermék feldolgozására. Lesz kátrány, kátránylepárló, ammóniák, és kénfeldolgozó üzem.
Az első ötéves terv végén a kokszolómű kétszer akkora lesz, mint az Óbudai Gázgyár. A második ötéves tervben még nagyobb, mert akkor két új kokszolóblokk épül.
A koksszal befűthetjük hát a kohókat, amelynek izzó melege várja a vasércét.
A vasércet a Szovjetunióból kapjuk.
Először fordul elő történelmünkben, hogy máshonnan kapunk nyersanyagot, saját feldolgozásra és saját céljainkra. Eddig mindig csak nyugat felé vándoroltak földünk kincsei és másoktól voltunk kénytelen elfogadni a kész iparcikket. A szocialista Szovjetunió az első hatalom, amelynek nincsenek gyarmatosítási szándékai, hanem a legnagyobb segítséget nyújtja iparunk fejlesztésében.
A vasércet a csillék egyenesen az ércelőkészítőbe viszik.
Miért van szükség erre az üzemre? Tudjuk, hogy a vasérc igen sok anyagot tartalmaz. Mindenféle ásvány előfordul a vasércben: kvarc, mangán, foszfor, szilicium, stb., stb. Az egyikfajta ércben több a vas, a másikban kevesebb, az egyik ilyen, a másik amolyan keverékű. Ha mindig másfajta érc kerül a nagyolvasztóba, igen sok koksz pazarlódik el, mert nem lehet egyenletes szinten tartani a hőfokot. Hogy a nagyolvasztó kokszfogyasztása egyenletes és gazdaságos legyen, az ércelőkészítő osztályozza, tömöríti a különböző érceket. Ezt az osztályozást természetesen hatalmas gépek fogják végezni. Ilyen üzem Magyarországon még soha nem épült.
Az így előkészített érc a kohóműbe kerül. Az első ötéves terv végén két nagyolvasztó fog működni, térfogatuk egyenként 700.000 köbméter. Nagyságukról úgy alkothatunk fogalmat, ha elképzeljük, hogy az Országház mindkét nagyolvasztóba beleférne. Mindkét nagyolvasztó termelése körülbelül négyszerese bármelyik jelenlegi nagyolvasztónk termelésének. A második ötéves tervben még két ilyen nagyolvasztót építünk az első kettő mellé, sőt, felállítunk egy ferromangánkohót is, ami 50-60 millió forint megtakarítást jelent évente.
A kohómű mellett acélmű is épül, négy százhuszonöttonnás Martin-kemencével. Ez az acélmű önellátó lesz, azaz csak saját visszatérő ócskavas-hulladékra van szüksége. A második ötéves tervben még négy Martin-kemence épül.
Az ilyen módon előállított vas és acél a hengerművekbe kerül. Két hengermű épül: meleghengermű és hideghengermű. Két hatalmas hengersor lesz ez, amely a finomlemezt és a szalagot nem egyenként, hanem folytatólagosan hengerli. Ez az eljárás valóban nagyüzemi, gyors és gazdaságos.
Ahhoz, hogy egy ilyen hatalmas vasmű felépüljön, rengeteg alkatrész gyártására van szükség és még több javításra. Mennyi hiba eshetik ilyen sok és bonyolult gépezetben. Éppen ezért egy valóságos külön gyárra van szükség csak a vasmű szükségleteinek kielégítésére. Ezek az úgynevezett rezsiüzemek. Építünk egy öntödét, egy mechanikai javítóműhelyt, egy vasszerkezeti- és kovácsműhelyt, villamosjavítóműhelyt, épületjavító- és mintaasztalosműhelyt, kemencejavítóműhelyt és minden nagyüzemhez egy külön javítóműhelyt.
Az egész gyár építkezését ezekkel az üzemekkel kellett kezdeni.
Ezért kezdte el az ásást a mi pusztai emberünk a mechanikai javítóműhelynél.
Mindezekhez épül még a segédüzemeknek egész sora: salaküzem, mészégető üzem, központi laboratórium és egy sereg gyorslaboratórium, tűzálló téglagyár.
Most már csak az a kérdés, milyen energia-, csatorna- és közlekedési hálózatokkal fog működni ez a hatalmas vasmű.

5 millió köbméter földet mozgatnak meg

A vasműnek nemcsak gázenergiára, hanem villamosenergiára és gőzenergiára is szüksége van. A gőzre szükség van a gyár és a város távfűtéséhez is. A villamosenergiát a Vasműben épített erőmű fogja szolgáltatni. Már mondottuk, hogy az erőmű kazánjaiban a mosott szén féltermékeit égetjük el. Ez a hőenergia bőven elég lesz elektromos áram fejlesztésére. A Vasműnek évi 300 millió kilowattóra villamosenergiára van szüksége. Ez az erőmű nagyobb lesz, mint a Mátravidéki Centrálé. Az erőmű fűtéséből keletkező gőz és melegvíz szolgáltatja majd az egész gyár és a város fűtését.
Rengeteg vízre van szüksége az üzemnek. Állandóan hűteni kell az olvasztókat. A gyár percenként 250 köbméter vizet igényel, tehát olyan óriáshoz lehet hasonlítani, amely óránként egy-egy Sajót vagy Hemádot hörpint ki a Dunából. Mi történik ezzel a rengeteg vízzel, ha elvégezte feladatát? A tervek szerint öntözni fogja a széles környéket és ezzel igen magas színvonalra fejleszti a nemrég még elmaradott puszták mezőgazdaságát. Nehézséget okoz, hogy a part olyan magasra emelkedik a Duna fölött. A vizet 60 méter magasságba kell szivattyúzni és ehhez két nagy szivattyú-telepet kell felállítani.
Több mint 22 különböző hálózat lesz a Vasműben: gáz, gőz, elektromosság, víz, levegő, csatorna, telefon, távjelzés, stb. A gyári vízvezetékhálózat hossza 45 kilométer, a gőz- és levegővezetékeké 43 kilométer, a csatornahálózaté 26 kilométer. A gyáron belül három rendezőpályaudvart építünk, a vasútvonal hossza a gyáron belül 60 kilométer. Az autóutak hossza 15 kilométer.
Az ásó, lapátoló emberek és az exkavátorokat, földgyalukat, árokásókat kezelő gépészek mindehhez az évek folyamán 5 millió köbméter földet mozgatnak meg.
Ez a földmennyiség annyi, mintha elhordanák a budapesti Gellért-hegyet, ha pedig vasúti kocsiba raknák, 500.000 vagont töltene meg. Ennek a kocsisornak a hossza 5000 kilométer lenne, a Föld kerületének a nyolcadrésze és csaknem annyi, mint a Föld sugara, azaz némi megtoldással elérne a Föld középpontjáig.
A mi népünk az igazi hittel találkozott most, amely hegyeket mozgat meg.
A kommunisták hitével.

Folytatás hamarosan!


Sándor András - Sztálinváros
Egy boldog város
A szén és acél műve

Ha tetszett, oszd meg, hogy ismerőseidhez, barátaidhoz is eljusson a cikk. Köszönöm!

Megosztás:

2018. március 15., csütörtök

94. Az emlékmű


Palotás József - 1848/49-es hősi emlékmű

Süttői mészkő, svéd gránit
kapu: 800x220x220 cm,
örökmécses: 11x60x60 cm,
síremlék: 2 db 80x240x110 cm,
kokárda: 60x220x220 cm,
kőpad: 55x170x60 cm.
Elhelyezve a kistemetőben 1990-ben

Az emlékműEmlékmű öt elemből. Egy kapu, egy meditáló pad, egy kokárda-csobogó, két jelképes sírhely és egy mécses. Külön- külön és együtt is jelentéssel bírók.


A kapu. Átlépünk, belépünk rajta. A régi és az új határmezsgyéje, valami megváltozott. Félbemaradt íve, megcsonkult reményeink. Egy álom, amely nem valósult meg. Talán nem is kapu, hanem diadalív? Ez alatt vonulunk majd át, akár a dicső rómaiak vagy a győzni is tudó franciák. Diadalív, de kicsit megtörve a babérkoszorú ága, amúgy magyar módra.


A pad. Kicsit leomló, kicsit göcsörtös Kőből van. Pihentet, de nem andalít. Hűvös, tisztaívű és ez is hófehér. Leülni rá és megpihenni Néhány percre, mert gondolkodni kell, hogy továbbmehessünk. Gondolkozni és emlékezni honnan, merre, hová. Ez a mi helyünk vagy valaki másé? Egy pad legfeljebb társasmagány. Ide nem férhet tömeg, itt még ketten is magunk lehetünk. És talán ezen az alig több mint egy méteren helyet találunk magunknak. Hátunk mögött szürke betonrengetegével a város ahol négyzetméterekben lépjük életünk. De átnézve a kapu törékeny ívein a régi temető kápolnája látszik. Az elmúlás, a múlt és az, hogy élni kell. Saját magunk felelősségére. Domboldal. Zöld fű, ide nem juthat be rohanás, hiába húznak majd el mellettünk autók Fehérvár felé. Hiába látszanak Újtelep házai is, itt a régi temető düledező keresztjeire nézve majd eszünkbe juthat minden, ami múlandó.

Palotás József szobrászművész, az emlékmű alkotója, aki - talán nem túlzás - saját emlékművét is megalkotta


A kokárda-csobogó. A víz gyöngyözve buggyan ki, majd végigjárja a mészkőfodrokat. Lassan lefolyik, hogy kezdhesse útját újra. Szabálytalan alakú kút, de nem kell hozzá a három szín, hogy tudjuk, rólunk van szó. Mi, a mai magyarok, és ők, a hajdani forradalmárok, egy tőről fakadunk. A fű, a fa változott ugyan, de a föld ugyanaz. És a kő is, amelyből vétetett. Itthon vagyunk, ide tartozunk.

 

Sírhelyek. Sírhelyeink, sírhelyük A fehér mészkő síremléken fekete kőből ék. Ez a tragédia, vagy a megbékélés? Egyiken koronás címer, a másikon Kossuthé. Ki, melyiket választja, ki melyik alatt véli a katonát, a nemzetőrt, a szántóvetőt, a molnárt, a kocsmárost, a hivatalnokot, esetleg a nemesurat. Elférnek-e, megférnek-e egy helyen? Szándékkal vagy véletlenül sodródtak a zászlók alá? Kell egyáltalán tudnunk, hogy ki miért szállt hadba, s elég-e, ha ott menetelt a többiekkel? És miben hittek és mennyire, és mit hagytak örökül nekünk?


A mécses. Hátul a kapu mögött, talán a földön kap majd helyet egy kőlap, rajta az évszám. Fölötte mécses lobog. Imbolygó láng. Itt vagyunk, itt vannak. Lélek, eszme... Nagy szavak. Annyiszor éltek és visszaéltek velük. Fényesítették és koptatták tartalmukat. Taposunk-e a múltunkon még vagy erőt merítünk belőle.
A tanulságokat nemcsak száznegyven év távolságából kell levonnunk. Nemcsak a mennyből a pokolba taszíthat, és a pokolból a mennybe emelhet a történelem. Valóban vannak tények. Vannak árulók és elárultak, de köztük ezernyi más. Megláthatjuk-e ezeket is a nagy változások korában, és képesek leszünk-e erre egyáltalán?

Öt elem, egy kompozíció terve. Méltó megemlékezés, emlékezés 1848 eszméire és '49 halottaira. A művész Palotás József is reméli, a forradalom eszmeisége, szelleme nem avult, nem avulhatott el. Meg ma is jelentéstől, üzenettől terhes. És reméli azt, hogy mindenki megtalálja művében azt a gondolatot, amely számára is fontos lehet.
Az 1848-as emlékmű tervei holnaptól egy heten át láthatók a Pentele városrészi pártház épületében. A megvalósításhoz szükséges adományokat továbbra is várja az emlékmű bizottsága.

Fekete Györgyi

Dunaújvárosi Hírlap 1989. szeptember 22.

Emlékmű - magunknak

Fekete György 46 éves nemzetőr emlékezetére is áll majd szobor. Ükapám volt. Nem tudom, hol élt, hogyan, merre került el Penteléről, mikor és hol érte utol a halál, hős volt-e vagy áldozat? Csak azt tudom, hogy ő is egyike volt a pentelei 224 nemzetőrnek, És még ezt is csak tudni vélem. De hát kellenek az embernek a rögök, a kapaszkodók és gyökerek. Kimondva vagy anélkül, valósak vagy eszmeiek. Igazolásul: ide tartozunk.
Készül városunkban az 1848-as szabadságharc emlékműve. Négy évtized óta első lesz, amelyet felavatnak hazánkban. Impozáns munka, nagyszabású, nagyméretű alkotás, nem mindennapi érték és hatalmas költség. Éppen ezért szükséges hozzá, érte az összefogás.
A tervek szerint a készülő mű eszmei értéke tízmillió forint lesz. A költségek ebből mintegy ötmillió forintot tesznek ki. Ennek egy része, hárommillió-harmincezer forint már az emlékmű védnökeinek rendelkezésére áll. És százezrekben lehet csak becsülni azokat a munkálatokat, amelyeket az építésben, tereprendezésben, szállításban közreműködők ingyen végeztek.
Felsorolni is hosszadalmas volna, hogy ki miben, mivel járult hozzá eddig is, hogy október 6-án felavathassuk.
- Ez még korántsem jelenti azt, hogy készen lesz az emlékmű addigra. Csak az avatáshoz méltó körülményeket tudjuk időre biztosítani a tervezett költségekből - mondja Neszmelyi György, a tanács műszaki osztályának vezetője, aki a védnökség megbízásából szervezi az építés munkálatait. - A kompozíció környezetét még tovább kell majd szépíteni. Mindenesetre októberre állni kell a szobornak.

A régi temető mellett már készen áll az 1848-as emlékmű talapzata. Az avatás - a tervek szerint - október 6-án lesz

Eddig minden a tervek szerint halad. Az építéshez szükséges terepet már előkészítették, a süttői bánya folyamatosan szállítja a mészkövet a kőfaragónak. A kompozíció néhány eleme már elkészült. Palotás József szobrászművész irányításával szeptembertől állítják össze. Még további feladat a kokárda alakú csobogó vízforgató rendszerének a kiépítése és térvilágítás felszerelése.
- Eddig is sok segítséget kaptunk, de sajnos a továbbiakban elsősorban pénzbeli támogatásra van szükségünk. Tavaly számos vállalat járult hozzá költségeinkhez dolgozónként 60,- forinttal. Szeretnénk, ha felajánlásukhoz minél több gazdálkodó szerv csatlakozna dolgozónkénti 100,- forintokkal és amennyiben régebbi támogatóinknak lehetőségük van, ők is egészítsék ki támogatásukat erre az összegre. Reméljük, sokan tudják és akarják majd vállalni ezt az áldozatot. Valószínűleg vonzó lehet az is, hogy az adományok leírhatók az adóalapból. OTP- számla számunk: 684-2481.
A Pentele Baráti Kör kezdeményezte az emlékmű létrehozását. A védnökség közreműködésével nem mindennapi avatási ünnepségre készülnek. Horváth György, a kör elnöke állami, katonai, s egyházi szertartást tervez:
- Az emlékmű felavatása kiemelkedő esemény lesz városunk életében, sőt monumentalitásával és egyáltalán magával a létrehozásával is méltó helyet vív ki hazánkban. Éppen ezért a szertartásra meghívtuk Göncz Árpád megbízott köztársasági elnököt, aki örömmel fogadta felkérésünket és amennyiben nem lesz akadályoztatva, részt vesz az ünnepségen. Kihallgatást kértünk a honvédelmi minisztertől, őt is meg szeretnénk hívni. Szeretnénk, ha egyházfőikkel képviseltetné magát a katolikus, a református, az izraelita és a görögkeleti vallás is. Egy ökumenikus istentiszteletet tartanánk. Felkértük a Szörényi-Bródy szerzőpárost, hogy az alkalomra zeneművet komponáljanak. Az előzetes megbeszélések alapján jelen lesz az avatáson a Magyar Televízió is.
Neszmélyi György más szempontból is fontosnak tartja a reprezentatív ünepséget:
- Városunk jövője érdekében nem közömbös, hogy országunk új, demokratikus vezetői milyen benyomást szereznek településünkről. A szertartás mellett remélhetőleg módunk lesz tájékoztatást adni terveinkről, elképzeléseinkről. Fontos az is, hogy az ország közvéleményében megváltozzon városunk negatív előjelű, szocialista minősítése.

- fekete -

Dunaújvárosi Hírlap 1990. július 27.

 
fotók: Kuruczné Gál Kriszta

2018. március 15. - Kuruczné Gál Kriszta képei

 

 

Forrás:
Dunaújvárosi Hírlap archívuma
József Attila Könyvtár/Ortó Béla képei
Képekért külön köszönet Kuruczné Gál Krisztának

Ha tetszett, oszd meg, hogy ismerőseidhez, barátaidhoz is eljusson a cikk. Köszönöm!

Megosztás:

Pilvaker - A szavak forradalma

Aki egy kicsit is ismeri és szereti a Red Bull Pilvakert, annak talán hiányozhat idén a rendezvény. 2012-es indulása óta olyan nagyra nőtt a produkció, hogy kinőtte az Erkel Színház épületét. 2017-ben háromszor futott telt házzal a show, a jegyek pillanatok alatt elfogytak. Egy magyar szervezésű rendezvény esetében abszolút egyedülálló. 
A szervezők úgy döntöttek, 2018-ban egy évre leteszik a lantot, hogy 2019-ben új koncepcióval térhessenek vissza, és már most folynak a 2019-es produkció előkészületei
"A Pilvakert sosem csak úgy hirtelen dobtuk össze, közel 8 hónapos folyamat előzi meg a rendezvényt egy 30 fős csapat részvételével. A legtöbben azt hiszik, hogy néhány hét alatt összeáll ez a show nagyjából magától. Jó lenne, ha ilyen könnyű lenne, de hogy elkészüljenek a dalok, a klipek, a színpad, a látvány és még baromi sok más elem, ahhoz hatalmas stáb és rengeteg idő szükséges. Ennyi melóra a Pilvaker indulásakor nem számított senki, akkor még egyszeri alkalomról volt szó, azóta viszont rendesen kinőtte magát a kezdeményezés, sőt, mióta a Szavak tananyag lett, sokkal felelősebben gondolkodik mindenki a csapatban 
- nyilatkozta Szabó Simon, a Red Bull Pilvaker rendezője.

info forrás: 24.hu

PILVAKER 2017


Megosztás:

#7nap - 39


Tisztelet a bátraknak, a hősöknek, múltnak és jövőnek, hiszen tudjuk, múlt nélkül nincs jövő. Március 15-i rendhagyó 7NAP bejegyzésben idézzük fel a 12 pontot, búcsú Stephen Hawkingtól, majd körbenézünk mi maradt az egykori dunaújvárosi Vidám Parkból. Folytatásban személyes gratuláció egy remek pedagógusnak, embernek, majd egy kicsit a jövő nemzedékéről, a gyermekekről, zárásképpen pedig egy kis agytorna, és egy rockmusical ajánló. Mindenkinek jó pihenést, ünneplést a mai napra! Start! Most és itt.

1. 12 pont


Talán már unalmas közhelynek számít, hogy a 12 pont ugyanúgy fontos, és aktuális, mint egykoron Petőfiék idejében. Nem lehet elfelejteni a Népszabadság megszüntetését, vagy éppen a média túlnyomó részének kormányzati, vagy kormányközeli oldalról való bekebelezését, a felelőtlen urizálást, a haverok, az uram-bátyám világot... Állítsuk meg, mert nem lesz ennek jó vége! 

ÁPRILIS 8!

2. Stephen Hawking 1942-2018
3. Vidám Park


Fiatalabbaknak már talán nem is jelent semmit az egykori Vidám Park területe, hiszen már egy jó ideje nem üzemel, sőt, az egykori játékoknak a hűlt helyét találhatjuk, vagy már azt sem, ugyanis a területen focipályák épültek. Mementóként viszont megmaradt az egykori dodzsempálya betontorzója, az IFI park elpusztíthatatlannak tűnő színpada, vagy éppen a szabadtéri nagyszínpad, aminek a környékére rá sem lehet ismerni, a természet visszafoglalta a helyet, az üres lelátó mára egy kisebbfajta erdőnek ad otthont, de a kisállatok ketrecei is üresen állnak már nagyon régen.
Fiatalabbak talán még emlékezhetnek rá, itt kapott helyet a Movie, egykoron nagyon sok koncertnek adott otthont. Különlegessége talán abban rejlett, hogy a koncertterem részének az oldalában egy csuklós ikarus volt, így akár egy buszban üldögélve is élvezhettük a színpadon történteket. Nincs már se busz, se Movie, a kis Muki viszont megmenekült.... Vasmű út egyik gyöngyszeme lett sok kis gyermek örömére...
2018. idestova majd 20 éve, hogy utoljára koncertet láttam ott, ma már csak a tavaszi napfényben csicsergő madarak hangjától hangos a terület. Az egykori kiszolgálóépületek csontvázai egyfajta szemétgyűjtőként üzemelnek, elkeserítő, és szomorú a látvány.  A jobb sorsra érdemes terület már soha nem lesz olyan, mint egykoron. Lehet lesz helyette más.. máshol... de az már nem lesz ugyanaz.... 

Vidám Park - a velünk élő múlt4. MOL Mester-M Díj 2017. évi kitüntetettje


Kedves Enikő! Gratulálok, és sok szeretettel gondolok vissza a közösen eltöltött "gimis" éveinkre, köszönet a beszélgetésekért. Remélem még alkalomadtán lesz alkalmunk felidézni ezeket a szebb napokat.


5. Jövőnk


fotó: Dunaújvárosi Hírlap

Sokáig hezitáltunk rajta, hogy nekiinduljunk-e az amúgy nem nagy útnak, részt vegyünk-e a dunaföldvári babaemelésen, illetve az azt követő báb-előadáson. Tanácstalanságunkból adódóan pont odaértünk 11-re, a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom világrekord-kísérlet kezdésére. Jó volt látni ennyi embert, jó ilyen közösségbe tartozni, ahol fontos a gyermek, elvégre róluk, nekik szólt ez a nap, meg összességében az év összes napja. Az ország több helyszínén zajlottak az események.
"A gyermek valóban orvosság - mondta Csaba testvér az esemény egyik fővédnöke -, ha én lennék a magyar nemzet orvosa, egyetlen orvosságot írnék fel, gyereket." A gyermek olyan orvosság, amit használat előtt jól fel kell rázni, fűzte tovább a gondolatmenetet a szerzetes. Elmondta, mennyire felvidítja őt is, amikor felemel, a magasba dob egy-egy picit, és azok visszamosolyognak rá, hallja a kacagásukat.
Az esemény sikeres volt, vasárnap óta egészen pontosan 3015 magyar kisgyerek mondhatja magát világrekordernek.
A hivatalos része után az Aranyszamár Színház előadásában Az állatok nyelvén tudó juhász című báb-előadást nézhettük meg. A színház nagyterme megtelt kicsikkel, nagyokkal.
Köszönet a szervezőknek, nagyon jól éreztük magunkat, és lesz még ilyen, lehet nagyobb helyet kell keresni! :) Jó, hogy ennyien összejöttünk..... 


6. Agytorna


Egészen más tartalommal jelent meg egy figyelemfelhívó kis képecske, amiről egyből eszembe jutott ez a kis japán iq-teszt-nek becézett fejtörő. A cél adott, át kell jutnia mindenkinek a folyó túlpartjára. Bevallom töredelmesen, évekkel ezelőtt már rájöttem a megoldásra, most ilyen sok kihagyás után újra felpörgettem a fogaskerekeket, és tanúsíthatom: szintidőn belül teljesíthető a feladat. Kalandra, játékra fel, menjünk át a túloldalra mindannyian! 


7. Talpra, magyar! - rockmusical


Talpra, magyar! ősbemutató az Arénában!

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulóját egy látványos rockmusicallal ünnepelhetjük meg a Papp László Budapest Sportarénában. Március 15-én új szemszögből ismerhetjük meg a történelmi eseményt többek között Kiss Ramóna, Détár Enikő, Oláh Ibolya, Xantus Barbara, Varga Miklós, Vastag Tamás és még sok más ismert művész játékában.

A Talpra, magyar! ősbemutatója új megvilágításból tárja fel a 1948-49-es forradalom és szabadságharc eseményeit. A kétrészes rockmusical táncosokkal, hatalmas korhű díszletekkel és nagyívű dalokkal varázsolja elénk a történelemformáló pillanatokat. Az előadáson közel száz szereplő lesz a színpadon a tánckarral és az ensemble-vel együtt. 

Az első rész 1849. januárjától március 15-ig, a forradalom első évfordulójáig tart. A debreceni színházban játszódik. Jellasics és Windisch-Grätz elfoglalja Pestet, a kormány és a Nemzeti Színház társulata Debrecenbe költözik, menekül... 

A szegedi színházban játszódó második rész 1849 júliusának három hetét öleli fel. Az oroszok már Debrecent fenyegetik, Pest újra ostrom alatt. A kormány, a debreceni valamint a pesti színészek is kénytelenek Szegedre tenni a székhelyüket… 

A darab rendezője Szurdi Miklós, aki Topolcsányi Laurával közösen egyben a darab írója is.

A rockmusical zeneszerzője Mátyássy Szabolcs, a Bartók Plusz Operafesztivál 2016. évi operaíró versenyének nyertese.
Megosztás:

2018. március 10., szombat

Március 20!


fotó: Ifj. Kupi László/facebook

Nem kell már sokat várni, március 20-án délelőtt 10 órakor hivatalosan is megnyitják a velencei Bence-hegyi kilátót a nagyközönség előtt is. Rég vártunk erre a pillanatra, de azt hiszem megérte. A környék egy újabb gyöngyszemmel gazdagodott.


Megosztás:

2018. március 9., péntek

93. Sándor András - Sztálinváros IV.

EGY BOLDOG VÁROS


Az építőipar hadserege felvonult Dunapentelére...

AZ AZ EMBER, aki ezen a földön leltári tárgyként és az igásállatnál is hitványabb holmiként élt a föld szétosztásáig, 1950 tavaszán érkezett ide, a fennsíkra. Tarisznya volt az oldalán, az asszony jól megpakolta mindazzal, amit a föld, az ól, az istálló terem a parasztembernek. Ásót kapott, jól megmarkolta és a lábával is segített, hogy nyélig mélyedjen a földbe. Mellette csákány sújtott a talajba és röpítette szerte a göröngyöket.
A vasöntő kezet fogott a földművessel és maga is ásott.
Ásták az első munkáslakások alapjait. De nem ám a radarnál. Sokkal északabbra, a dunaföldvári út mellett.
Megkezdődött az építkezés, a "generálplán" készen volt. 1000 mérnök dolgozott a vezérterven. Nyolc hónapig tartott a tervezés nagy műve és 45 kötet született belőle.
Negyvenöt vaskos kötetben a magyar nép legnagyobb műve, amelyet valaha is alkotott.,.
A 45 kötetes terv pontosan, az utolsó négyzetméterig mindennek kijelölte a helyét. A vasöntő és a mérnök elkészítette a felvonulási tervet, az organizációs tervet, a műszaki és kivitelezési tervet.
Az építőipar hadserege felvonult Dunapentelére, a vasöntő vezérlete alatt.
Erre kellett a felvonulási terv.

Az ideiglenes kikötőben hatalmas kotrógépek öntik partra a Duna homokját és köveit, amelyek vasbetonná válva az új város és a Vasmű alkotóelemei lesznek.

Összesen 27 különböző szakmával foglalkozó állami vállalat vonult fel a város építéséhez. Sorban épültek az első barakkok az építők számára. Tábor keletkezett a Duna partján, olyan tábor, amelynek nagyobb feladat jutott, mint a honfoglalók sátortáborának.
A felvonulási terv pontosan megállapította mindennek a határidejét. Megállapította, hogy a várost és a gyárat hány lépcsőben, hány kiépítésben fogják felépíteni. Az első kiépítés - az első ötéves terv idejére szól. Pontosan előírta a terv, hogy első kiépítésben a város és a gyár milyen részeinek kell állniok, működniök. Ezen belül előírta, hogy melyik évben mely épületeknek kell felépülniök, az éveken belül pedig negyedévi terveket állapított meg. Fontos ez, mert ettől függ az építők számának alakulása is. Amíg csak egy barakk van, addig csak egy barakkra való ember jöhet ide dolgozni, azaz nem több, mint harminc. A létszám csak úgy növekedhetik, amint a szálláshelyek szaporodnak. A szocialista város építésén senki sem hálhat a szabad ég alatt. A város felépülő házait is eleinte építőipari szálláshelynek szánják. Megkezdődött a szálláshelyek szerzése a környező falvakban is. íme, tehát a telekspekulációt felváltotta a terv. A kapitalista zűrzavart a szocialista rend. Mára barakktáborokban is kirajzolódott az új város képe. A mélyépítők tábora lent épült fel, a radar-épület körül, közel a gyár területéhez. A magasépítőké pedig feljebb, a leendő város déli szélén, a dunaföldvári út mentén, három kilométernyire a falutól.

A kis exkavátor sok kubikos munkáját helyettesíti, három fordulattal megtölt földdel egy teherautót

Táborrá változott a falu is, Dunapentele. A hegyoldalba bújt kicsiny házak, a parti halászkunyhók, halászbárkából faragott faházak évszázados csendjét felverte a gépek zúgása. A felvonuláshoz hozzátartozik a "gépesített alakulatok" felvonultatása is. Megérkeztek a teherautók: a biztos-szilárd ZlSz-ek, gyors Csepel-ek, hosszúorrú, zöld Skodák, billenő teherkocsik, nagytestű, széles dömperek. A falu főutcáján végigdübörögtek a felvonuló hadsereg páncélosai, a hatalmas, hernyótalpas Sztálinyec-traktorok. Egymásután érkeztek a különféle daruk, rakodógépek, fáradhatatlan exkavátorok és árokásók, hosszúnyakú szalagos emelőgépek, közönséges nevükön: transzportőrök. Az állomásra tehervonatok futottak be, a Dunán megrakott, vízvonalig süllyedt uszályok úsztak Pentele felé.
A magyar történelem leghatalmasabb építkezése bontakozott ki a bámuló Dunaparton.
A város és a gyár összesen 1100 katasztrális holdon terül el. Az első kiépítésben 4400 lakás épül a városban. Ez a városkép gyökeresen más, mint a kapitalista város képe. Itt nem lesz kőrengeteg. A házak között nagy, füves, virágos kertek, lombos fákkal beárnyékolt parkok terülnek el, egyetlen ház sem épül össze a másikkal. A város nagyfőterén lesz majd a pártszékház, a Városi Tanács háza, a gyönyörű rendelőintézet, az ország legkorszerűbb, 700 személyes filmszínháza, a kultúrpalota. A főtéren megy keresztül a város főútja, amely - mint már tudjuk - szélesebb a budapesti Sztálin-útnál. Az út közepén lombos fasor vonul végig, két oldalt pedig ötemeletes paloták, munkáslakóházak szegélyezik majd. Ez az út vezet a hatvanholdnyi erdősávon át a gyárig. Mivel ez az út nagyon forgalmas lesz, a Gipromez tervezői egy-egy általános iskolát terveztek a város úton inneni és úton túli részébe, hogy a gyermekeknek ne kelljen naponta kétszer a forgalmas főúton átkelniök.

Ezek a toronydaruk építették fel a főút ötemeletes palotáit

A házak között mindenfele játszóterek lesznek, két óvoda is épül, ezenkívül pedig egy csecsemőotthon. A szigeten épülnek fel a város vízművei, a dunaföldvári úton túl pedig a kenyérgyár, ételgyár és mosoda.
Az utcák mind virágosak és füvesek lesznek, öt és fél, hat és fél méter széles járdával. A kapuk és a százhúsz centiméteres járdaszegély között virágos parksáv zöldel.
A házak kettő, három és ötemeletesek. Típusuk is különböző. Vannak kockaalakúak és hosszabbak, van utcahosszúságú is. A tetők részint laposak, részint cserepesek. Ezeket a háztípusokat rendesen az alakjukról nevezték el és az elnevezések ma már széltében-hosszában használatosak Pentelén. A kockához nem kell különösebb magyarázat. Ha a lapostetejű kockát kissé megnyújtjuk, olyan házat kapunk, amelyet "csont"-nak hívnak, mivel alaprajza a lábszárcsonthoz hasonlít. Ha mégjobban megnyújtjuk, akkor előttünk áll a hosszan elterülő, de arányos "bivaly". A kétemeletes, utcahossznyi házak nyolc lépcsőházra, "szekcióra" oszlanak, ezért ezeknek a házaknak a neve "szekciós". Ezenkívül van még "ötemeletes" , "medve" és így tovább.
Van olyan ház, amelyikben tizenhárom lakás van, a másikban huszonnyolc, a nagyobbakban hetvenhat és száz. A lakások egy-, két- és háromszobásak, minden mellékhelyiséggel, fürdőszobával. Minden lakás fürdőszobás, még az egyszobás is.

Az épülő város látképe a Víztorony tetejéről (ez valahonnan a Kohász utca felől a belváros felé - szerkesztő)

A terv gondoskodott a város lakóinak áruellátásáról is. Épül egy nagy áruház, de a főúton végig, a két sor ötemeletes ház földszintjén állami üzletek lesznek, hogy az áruforgalom lebonyolítása ne ütközzék akadályokba.
A Dunaparton lombos, erdős sétányok húzódnak majd, amelyeken a lakók kellemesen tölthetik pihenőidejüket, anélkül, hogy messzire kellene menniök. Az új város lakóinak nem lesz tüzelőgondja. Központifűtéses minden ház, de nem úgy, mint eddig mindenütt. Az egész várost egyetlen központ fogja fűteni: a gyári erőmű. Ilyen központifűtés még nem volt Magyarországon.
Az első város Magyarországon, amelyben nem lesznek szegények, nem lesznek koldusok, amelynek nem lesz perifériája.
Úgy emelkedik majd ez a város a fennsík tetején, mint egy fellegvár. Esténként, éjszakánként a széles környéket beragyogja villany- és neonfényeinek, tűzpiros csillagainak fénye, különösen azé a csillagé, amely a Városi Tanács tornyán fog szikrázni. Már most is, Adony felől jövet vagy a Dunáról Tass felől feltűnik a pentelei szirtfokon a város, az állványokkal körülvett, kerek víztorony, a két sudár-magas toronydaru és a pirosló házak sora.
Az ember gyökeret vert a löszös pusztaságban, amelyet utoljára kétezer évvel ezelőtt lakott, a nemrég kiásott szerény római határerődítményben.


Folytatás hamarosan!


Sándor András - Sztálinváros
Egy boldog város
A szén és acél műve

Ha tetszett, oszd meg, hogy ismerőseidhez, barátaidhoz is eljusson a cikk. Köszönöm!

Megosztás:

2018. március 8., csütörtök

92. Nemzetközi nőnap

Vasárnap Sztálinvárosban. Brigádszállás lakói sétálnak a Május 1 utcán (1953)


NEMZETKÖZI NŐNAP

A béke nemzetközi asszonyserege

Március 8-án ünnepli a békére vágyó és szabadságszerető emberiség a nők nemzetközi napját.
Miért ez az ünneplés? Mi indokolja, hogy az emberiség egyik feléről egy napon külön megemlékezzünk? A nőknek igen nagy a jelentőségük az emberi történetemben. Az ő sorsuk szinte a földrengésjelző szeizmográfhoz hasonló. Valóságos jelkép. Ahol megbecsülik a nőket, ahol többé-kevésbbé szabadok, ott az egész társadalom haladottabb és szerencsésebb, ahol elnyomják, ahol rabságban tartják, ott az egész társadalom szolgaság és elnyomás alatt nyűg.
Az őskorban nem volt társadalmi különbség férfi és nő között. Sőt: majdnem minden népnek volt egy matriarchális korszaka, melyben a társadalom vezetése az anyák, a nők kezében volt. S nem véletlen, hogy ezek matriarchátusok megelőzték az osztálytársadalmakat, nem véletlen, hogy a népek legendáiban, ősi regéiben, melyek ezekre a korszakokra emlékeztetnek, a matriarchális társadalom igazságos társadalomként dereng és a nagy nőalakok, akár istennők, akár mint rege-hősök az igazság bajnokaként tűnnek fel.
Mert az osztályok megszületésével vettettek szolgaságra a nők is: abban a korban, amikor megjelent az emberi társadalomban az erőszak és a férfiak természettől kapott nagyobb testi ereje az erőszaknak, a kizsákmányolás szellemének kedvezett.
Azóta minden osztálytársadalomban megalázott, kizsákmányolt helyzetben vannak a nők. Legtöbbnyíre adják-veszik s ezt nem is csak a primitív népek teszik, hanem a civilizáltak is. Vajon a kapitalizmusban nem adás-vételi szerződés-e a házasság? Nem hozományért és gazdasági vagy politikai előnyökért kötnek-e házasságot? A női munkának nincs becsülete az osztálytársadalmakban. A rabszolganő szakadásig köteles dolgozni s emellett urának bármikor rendelkezésére állni. A jobbágyasszony életének nagyrészét úrdolgában tölti el s ezen kívül, ha a földesúr kívánja, házassága első éjszakáját is az úrral kell töltenie. A kapitalizmus munkásnője ugyanazért a munkáért kevesebb bért kap, mint a férfiak s mindig rettegnie kell, nem követel-e a főnöke egyéb szolgálatokat.
Nyilvánvaló, hogy az osztálytársadalom barbárságából való kilépés, a társadalmi haladás csak úgy képzelhető el, ha a nők egyenjogúakká válnak a férfiakkal, ha megszünik kiszolgáltatott, kizsákmányolt helyzetük. A technika haladása is ennek kedvez. Egyre inkább háttérbe szorul a nyers testi erő jelentősége, egyre inkább finomabb szellemi tevékenységre, intelligenciára van szükség s mind kevesebb lesz az olyan munka, melyet csak férfiak tudnak elvégezni. Így a nők részvétele a termelő munkában lehetővé válik, sőt, égető szükséggé lesz. Nem lehet nélkülözni a nők százmillióinak erejét abban a hatalmas építésben, melyhez most fog az emberiség, hogy a jövőnek soha nem álmodott épületét emelje magának!
Azokban az országokban, melyek az új társadalmi rend, a szocializmus útjára léptek, megvalósult a nők egyenjogúsága. A nők minden tekintetben egyenjogúak a férfiakkal, minden pálya szabad előttük. Ezekben az országokban a nőket nem zárják el a politikai élettől, éppen úgy lehetnek politikai vezetők, mint a férfiak. Ebben is, mint minden szocialista, vívmányban, a Szovjetunió jár elől. A nők szabadsága és magas politikai öntudata tette lehetővé, hogy a szovjet népnek olyan hősnői legyenek, mint a Nagy Honvédő Háborúban Zója Kozmogyemjanszkája volt, kinek édesanyja most hazánkban tartózkodik, vagy Uljána Gromova, Maria Melnyikajte és a többi ezer és millió, kiknek nevét felsorolni egy újságszám kevés volna.
A világ asszonyai és leányai egyre nagyobb tömegekben ébrednek öntudatra. 1914 óta véres háborúk viharoztak végig a szárazföldeken és a tengereken. Sokmillió anya borult gyászba sokmillió feleség maradt özvegyen, sok-sok lány pártában. Ma már a világ asszonyai és leányai nem csupán sírnak, hanem bátran nemet kiáltanak a háborúnak. S ebben nincs különbség nemzetek között. Az anyák mindenütt féltik gyermeküket, a feleségek férjüket. S csak látszatra és csak egymagában gyönge az asszonyi kéz. Ha milliárdnyi asszonyi kar emelkedik a levegőbe, hogy oltalmazza az emberiség életét, a tömeggyilkosoknak meg kelt hátrálniok. S a magyar asszonyok, a magyar lányok ebben a nemzetközi nőseregszemlében nem az utolsó helyet foglalják el. Azt a zászlót emelik magasra, melyet valaha Zách Klára, Varga Katalin, Lorántffy Zsuzsanna, az egri nők, Hámán Kató és hős társai adtak át egymásnak századokon át.
Üdvözöljük hát szívünk minden melegével a sztálinvárosi nőket, a magyar nőket és a világ valamennyi békeszerető, dolgozó, gyermeknevelő asszonyát!

Sztálinváros 1955. 03. 08.

Sztálin úti gyógyszertár (1955)

Emlék a négyeskonyha cukrászlányokról (1954)

Forrás:
Sztálinváros archívum
képek: Matussné Lendvai Márta - Sztálinvárosi nők

Ha tetszett, oszd meg, hogy ismerőseidhez, barátaidhoz is eljusson a cikk. Köszönöm!


Megosztás: